Předcházející kapitola Následující kapitola 2. ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ
2.1.Kostní skleróza difuzní

 • Sklerozující dysplazie - dle místa poruchy tvorby kosti - enchondrální, apozice, smíšené
 • Vrozená, u dětí - m. Camurati, m. Van Buchem, m. Pyle, meloreostóza, osteopetróza, pyknodysostóza, osteopoikilie, pachydermoperiostóza
 • U dospělých - metastázy, myeloskleróza, lymfom, otravy Pb, P, F, m. Paget, křivice, osteodystrofie, tuberózní skleróza, mastocytóza

  u dětí v prvních měsících života je někdy patrná difuzně zvýšená hutnost kosti, která spontánně mizí

I. Sklerozující dysplazie - klasifikace dle poruchy tvorby kosti

  většina sklerozujících dysplazií je způsobena poruchou resorpce a remodelace kosti
  /Tvorba kosti/
  A.Enchondrální - většina kostí - probíhá v metafýze
  1. / porucha funkce primární spongiózy - osteopetróza, pyknodysostóza
  kortikalis je normální, ale nelze ji odlišit od denzní spongiózy
  linie sklerotizace odpovídají cyklickému průběhu nemoci
  1. / porucha funkce sekundární spongiózy ( ta je více sytá než normální trabekulární kost) - při akumulaci - ostrůvky kompakty, osteopoikilóza, osteopathia striata
  B.Apozice - intermembranózní tvorba kosti - hlavně kortikalis - osteoblasty zevně tvoří, osteoklasty zevnitř resorbují matrix, takto jsou tvořeny ploché kosti, obličej, kalva, střed klíčku, lopatka
  při poruše této části tvorby kosti nejsou postiženy metafýzy dlouhých kostí
  1. / Camuratiho - Engelmannova choroba = progresivní diafyzální dysplazie - autozomálně dominantní, 5-25 let, častěji postiženi muži
  pozdější chůze u dětí, hypotrofie svalů, slabost, snadná unavitelnost, bolesti kostí a svalů
  normální laboratorní hodnoty
  symetrické oboustranné fusiformní rozšíření kortikalis (endostálně i periostálně) diafýz dlouhých kostí s náhlým ukončením rozšíření u hranice metafýz
  relativní prodloužení končetin
  postupná obliterace dřeňové dutiny
  normální nález na meta- a epifýzách, kosti ruky a nohy, žebra nepostiženy
  zvýšení sytosti kostí baze lební
  1. / Ribbingova choroba - asymptomatická, možná záměna se sklerozující osteomyelitidou
  asymetrické ztluštění kortikalis
  C.Smíšené poruchy - apozice i enchondrální novotvorby kosti
  1. / meloreostóza - Lériho choroba - vzácné recesívně dědičné onemocnění
  asymetrické postižení s obrazem kapajícího vosku
  smíšená sklerozující dysplazie

II. Difuzní skleróza kostí u dětí

  A.Kraniotubulární hyperostózy
  zvýšení růstu kostí s porušením zevní kontury a zvýšenou hutností kostí
  1. / Camuratiho - Engelmannova choroba - podrobně viz ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Kostní skleróza difuzní
  1. / Van Buchemova choroba - endostální kortikální generalizovaná hyperostóza
  současně obrna n.facialis, poruchy zraku a sluchu následkem zúžení foramin
  zvýšení alkalické fosfatázy
  1. / akromegaloidní rysy
  endostální zbytnění kortikalis lebky, mandibuly, žeber, klíčků a diafýz dlouhých kostí
  obliterace diploe, zúžení dřenových dutin
  sklerotické a zbytnělé spinózní výběžky
  1. / Worthův typ endostální hyperostózy
  1. / sclerosteosis
  B.Kraniotubulární dysplazie - abnormální tvar hutného skeletu
  1. / metafyzální dysplazie - Pyleova choroba
  1. / kraniometafyzální dysplazie
  1. / kraniodiafyzální dysplazie
  1. / frontometafyzální dysplazie
  1. / osteodysplastie - Melnickova-Needlesova choroba
  C.Dětská kortikální hyperostóza
  D.Meloreostóza
  E.Osteopetróza = Albersova - Schönbergova choroba - autozomálně recesívně dědičná porucha tvorby primární spongiózy
  zvýšená lomivost kostí, sklon k osteomyelitidě (hlavně mandibula), zpožděná dentice, nebo pouze více zubních kazů
  typ I - s anémií, zpožděný růst, někdy již mrtvý plod
  typ II- bez anémie, tato forma je často diagnostikována náhodně, někdy až v dospělosti
  kortikalis není postižena, ale nejde odlišit od sklerotické spongiózy
  linie sklerotizace odpovídají cyklickému průběhu onemocnění
  makrocefalie a zúžení foramin lebky
  obratlová těla mají vzhled "obložených chlebíčků"
  lahvicovitě rozšířené metafýzy dlouhých kostí
  F.Pyknodysostóza - autozomálně recesívně dědičná porucha tvorby primární spongiózy
  dyplazie lebky, obličeje, disproporční trpaslictví
  generalizovaná osteoskleróza diafýz a metafýz končetinových kostí
  brachydaktylie až náznaky akroosteolýzy
  hypoplazie mandibuly
  velká fontanela zeje až do dospělosti
  G.Osteopoikilie - autozomálně dominantně dědičná porucha tvorby sekundární spongiózy, častěji postiženi muži, často jde o náhodný nález
  u 20 % nemocných bolesti kostí
  větší množství oválných i podlouhlých ostrůvků kompakty v metafýzách a metaepifýzách v okolí kloubů
  žebra, sternum a lebka jsou postiženy jen velmi vzácně
  H.Pachydermoperiostóza - podrobněji viz POVRCHOVÉ KOSTNÍ ZMĚNY / Oboustranná periostální reakce
  zvětšení paranazálních dutin
  zbytnění kortikalis a nepravidelná periostální apozice distálních kostí končetin a článků prstů - ta často v oblasti úponu šlach a vazů
  někdy akroosteolýza
  I.Williamsův syndrom - idiopatická hyperkalcémie u dětí
  úzký obličej (až kraniostenóza), dysplastická dentice, mentální retardace, srdeční vady, stenózy velkých cév (plicnice, aorty, karotidy, renálních tepen)
  zbytnění trabekul a následně celková sklerotizace kostí
  kalcifikace a rozšíření zón provizorního zvápenění
  sklerotické krycí plotny obratlů
  četné ostrůvky spongiózy

III. Difuzní skleróza u dospělých

  A.Osteoplastické metastázy - viz oddíl metastázy v kostech - NÁDOROVÉ ZMĚNY KOSTÍ / Metastázy v kostech
  B.Osteomyeloskleróza = myeloproliferativní onemocnění = pseudoleukémie = myeloidní metaplazie - hematologické onemocnění, při němž je kostní dřeň nahrazována fibrotickou tkání
  současně hepatosplenomegalie, extramedulární hemopoéza, anémie
  někdy současně s metastázami karcinomu v kostní dřeni, akutní myelogenní leukémií, otravami, chronickou infekcí (např.tbc), histiocytózou
  polycytémie předchází myeloskleróze až v 60 %
  únavnost, dyspnoe, vahový úbytek, krvácení
  zpočátku osteopenie při myelofibróze
  endostální apozice nové kosti - zúžení dřeňové dutiny
  obratle sendvičového typu či "rubber-jersey" typu
  zvýšená sytost lebky až s obliterací diploického prostoru a s drobnými okrsky projasnění
  C.Primární kostní lymfom
  pokud jde o lokalizované solitární ložisko nazývá se též sarkom z retikulárních buněk = primární retotelosarkom = histiocytární sarkom = histiocytární lymfom
  nejčastěji mezi 20. - 40. rokem
  kostní dřeň je postižena u 5-15 % Hodgkinských a u 25-40 % non-Hodgkinských lymfomů
  nejčastěji postiženy kosti v okolí kolena, pánev, lopatka, humerus, obratle
  jedna z nejčastějších příčin patologických zlomenin u primárních kostních nádorů, často mnohočetné kostní změny ale nemocný celkově ve velmi dobrém stavu
  5-leté přežívání u více než 50 %
  drobné eroze, později destrukce kortikalis
  lamelární periostóza
  reaktivní novotvorba kosti - sklerotizace
  někdy současně synovitida a expanzivní proces v měkkých tkáních v okolí kosti
  D.Metabolické poruchy
  1. / hypervitaminóza D - častěji u dětí
  1. / fluoróza - častěji u dospělých
  nejvýraznější změny v oblasti pánve a LS páteře
  periostální reakce
  kalcifikace svalových úponů a mezisvalových fascií
  1. / hypotyreóza
  1. / otrava fosforem
  1. / otrava olovem - děti i dospělí
  1. / chronická hypervitaminóza A - častěji u dětí, po 1. roce věku
  E.Srpkovitá anémie
  časté okrsky sklerotizace odpovídající kostním infarktům
  F.Renální osteodystrofie - křivice a osteoskleróza, viz SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Fibroosteoklazie
  G.Pagetova choroba - viz LEBKA / Zesílení kalvy , JINÉ ZMĚNY OBRATLŮ / Hutný obratel
  častěji multifokální než difuzní postižení
  H.Meloreostóza
  I.Osteopetróza - změny patrné již u dětí
  J.Tuberózní skleróza - postižení kostí viz LEBKA / Zesílení kalvy , postižení mozku viz NÁDORY CNS / Mnohočetné nádory CNS
  K.Mastocytóza - zmnožení mastocytů v různých orgánech, skelet postižen v 60-70 %, další postižené systémy - GIT - 35 % ( JEJUNUM A ILEUM / Nepravidelné tlustší řasy ± dilatace ), plíce - 20 %
  věk nad 6 měsíců
  anorexie, bolesti břicha, intolerance alkoholu, v akutní fázi onemocnění migrény, tachykardie, kopřivka svědění
  častější reakce na k.l.
  častější maligní nádory - leukémie, lymfom, adenokarcinom
  urticaria pigmentosa, současně hepatomegalie, lymfadenopatie
  sklerotizace v oblasti kostní dřeně s okrsky projasnění - lebka, páteř, pánev, žebra, humerus, femur
  celková osteoporóza se zvýrazněnou trabekulizací

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly