Předcházející kapitola Následující kapitola 20. NÁDORY CNS
20.1.Klasifikace primárních nádorů CNS


I. Gliomy

  nádory vycházející z podpůrné glie v bílé hmotě a rostoucí podél nervových traktů
  u dospělých častěji v hemisférách
  u dětí v mozkovém kmeni a mozečku
  A.Astrocytom - nádory z astrocytů, dle stupně malignity je dělíme na 4 stupně
  podrobněji popsány též v oddílech nádory hemisfér ( NÁDORY CNS / Nádory a expanzivní procesy CNS dle lokalizace ) a nádory zadní jámy lební
  1. / astrocytomy I.-II. stupně
  nemocní přežívají postoperačně 3-10 let
  subtyp juvenilní pilocytický astrocytom - nejbenignější, u dětí a adolescentů - podrobně viz NÁDORY CNS / Nádory dle lokalizace u dětí a mladistvých
  subtyp velkobuněčný astrocytom - subependymálně u tuberózní sklerózy
  1. / anaplastický astrocytom - III. stupeň
  nemocní přežívají pooperačně průměrně 2 roky
  1. / glioblastom - IV. stupeň, nemocní přežívájí pooperačně v průměru 1 rok
  čím vyšší stupeň, tím větší známky expanze a četnější ložiska nekrózy
  méně podstatné znaky jsou drobné krvácení, výrazný edém, neostré ohraničení, přerůstání přes střední čáru
  B.Primitivní neuroektodermální nádory (PNET) - vysoce maligní, obsahující germinální matrix, neurální i gliové buňky
  1. / meduloblastom = cerebelární sarkom
  1. / ependymoblastom
  1. / PNET hemisfér
  C.Oligodendrogliom - z oligondendrocytů
  D.Paragliomy
  1. / ependymom
  1. / papilom plexus chorioideus

II. Nádory s převážně neurální komponentou

  A.Gangliocytom - hamartom, zcela bez gliální složky, velmi vzácný, benigní nádor, roste temporálně či v mozečku
  B.Ganglioneuroblastom - nediferencované neurony
  C.Gangliogliom - společně s předchozími dvěma nádory někdy označován jako gangliom, malá gliální složka, někdy s nádorovou diferenciací
  nejčastěji mezi 15.-30. roky, epileptické záchvaty
  v temporálním laloku ventrokraniálně od III. komory
  drobné cysty, chybějící edém
  drobné kalcifikace v 10-20 %
  sycení po k.l.
  mírně snížený T1 a zvýšený T2 signál
  D.Anaplastický gangliocytom
  E. Neuroblastom - nádor z výrazně nediferencovaných neuronů, nitrolební postižení v méně než 2 %
  též viz NADLEDVINY / Solidní uzel v nadledvině
  1. / primární - vzácný, děti a mladí lidé, metastazuje přes mok subarachnoidálně a do kalvy
  velký hypodenzní útvar, smíšená denzita, ostré ohraničení
  kalcifikace četné, vinuté
  krvácení, cysty, nekróza
  1. / sekundární - častější, podrobněji viz odkaz výše
  1. / neuroblastom n. olfactorius - výrazně maligní nádor, metastázy v 20 %
  expanze v horní části dutiny nosní a v maxilární dutině

III. Nádory glandula pinealis

  podrobněji viz NÁDORY CNS / Nádory dle lokalizace u dětí a mladistvých
  A.Germinom
  B.Teratom
  C.Pineocytom = pinealocytom
  D.Pineoblastom = pinealoblastom

IV. Nádory hypofýzy

  A.Adenom hypofýzy
  B.Karcinom hypofýzy

V. Nádory z plen

VI. Nádory nervových obalů

  A.Schwannom
  B.Neurofibrom

VII. Nádory embryonálních zbytků

  A.Kraniofaryngeom
  B.Koloidní cysta
  C.Teratoidní nádory - nejčastější lokalizace - ve střední čáře pineálně, parapineálně, baze III. komory, vzácně periselárně, zadní jáma, mícha
  1. / epidermoid
  1. / dermoid
  1. / teratom

VIII. Jiné

  A.Sarkom
  B.Lipom - vrozený nádor v subarachnoidálním prostoru, vzniklý při diferenciaci mening
  v 50 % asymptomatický
  v 25-50 % v oblasti genu corporis callosi, lamina quadrigemina, dále supraselárně v oblasti chiazmatu, tuber cinereum, interpedunkulárně, v oblasti mostomozečkového úhlu a cerebelomedulárních cisteren
  ostré kontury, denzita/signál tuku (T1 velmi vysoký a T2 lehce zvýšený)
  bez sycení po k.l., na všech sekvencích odpovídá signálu tuku subgaleálně
  C.Hemangiom
  1. / kavernom
  1. / venózní angiom

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly