Předcházející kapitola Následující kapitola 7. KLOUBY
7.3.Onemocnění kolenního kloubu


I. Anatomie, rozměry

  Ligamenta a vazy kolena
  dělení menisku dle pravidla 1/3, přední třetina = přední roh, střední 1/3 = tělo, zadní 1/3 = zadní roh
  cévní zásobení - nejlepší na rozhraní těla a předního a zadního rohu periferně
  A.Mediální meniskus (MM)
  má tvar banánu, oblouk je relativně otevřený, normální šíře těla menisku je 9-12 mm
  zadní roh mediálního menisku je širší, vyšší a delší než přední - vzadu až 14 mm, vpředu je výše 6 mm, šíře 3-5 mm
  zadní roh je pevně fixován k pouzdru meniskotibiálním a meniskofemorálním ligamentem - proto jsou zde nejčastější poranění, meniskus adheruje k pouzdru
  B.Laterální meniskus (LM)
  relativně volně fixován k laterálnímu postrannímu vazu - více pohyblivý = méně časté poranění
  dorzálně probíhá šlacha m. popliteus a upíná se na meniskus
  přední roh fixován k tibii interkondylárně a částečně též k přednímu zkříženému vazu
  tvar písmena C, oblouk je více uzavřený až kruhový, je menší
  přední i zadní roh jsou symetrické, u laterálního menisku mají šíři až 10 mm
  C.Zadní zkřížený vaz
  probíhá od laterální plochy mediálního kondylu laterodistálně a upíná se na tibii do interkondylární oblasti dorzálně
  při extenzi obloukovitý, při flexi natažený
  zadní zkřížený vaz je o 1/3 širší a 2x silnější než přední zkřížený vaz
  nízký signál vazů ve všech sekvencích, lze jej dobře hodnotit na T2 vážených obrazech
  má nižší T1 signál než přední zkřížený vaz, obloukovitý průběh
  D.Přední zkřížený vaz
  probíhá od tibiální plochy laterálního kondylu šikmo ventromediálně do interkondylární oblasti ventrálně
  při flexi nebo výrazné rotaci je zřetelně vyklenuto
  šíře 10-13 mm, délka 40 mm
  nízký signál vazů ve všech sekvencích, lze jej dobře hodnotit na T2 vážených obrazech
  při snaze o sagitální zobrazení na MR je nutné rovinu sklonit šikmo v průběhu vazu, současně vhodná zevní rotace kolena o cca 15°
  má přímý, rovný průběh, T1 signál střední až nízký
  při flexi kolena má obloukovitý průběh, na MR je obtížněji zobrazitelný
  E.Ligamentum transversum genus = Winslovovo ligamentum - probíhá mediolaterálně před předními rohy menisků a je zavzaté do pouzdra
  F.Ligamentum meniscofemorale posterius
  1. / Wrisbergovo ligamentum - probíhá od, za a nad zadním rohem laterálního menisku směrem ventrokraniálním k zadní ploše zadního zkříženého vazu
  1. / Humpreyovo - probíhá stejným směrem od zadního rohu laterálního menisku směrem ventrokraniálním, ale před zadním zkříženým vazem
  G.Mediální kolaterální ligamenta
  1. / povrchové - začíná na mediálním kondylu femuru a upíná se 5 cm pod kloubní štěrbinu
  1. / hluboké - začíná v oblasti epikondylu a upíná se těsně pod kloubní štěrbinu - pevně adheruje ke střední třetině menisku
  H.Laterální kolaterální ligamenta
  1. / ligamentum collaterale fibulare - odstává od kloubu, je hmatné
  1. / iliotibiální pruh
  1. / šlacha m. biceps femoris
  I.Šlacha m. popliteus - začíná na laterálním kondylu a sval se upíná na tibii posteromediálně

II. Anomálie a variace menisků

  A.Hypoplazie části menisku - přední roh laterálního menisku je ze všech rohů nejčastěji hypoplastický, zkrácený či extrémně tenký
  může být zaměněna za fisuru
  B.Ageneze části menisku - zadní roh laterálního menisku je nejčastěji postižen
  C.Diskoidní meniskus - laterální meniskus nemá tvar oblouku ale písmene "D" nebo "luku s tětivou" - chybí vykrojení chrupavky z vnitřní strany
  může být postižena pouze část menisku
  zvýšené riziko ruptury, bolestivost po námaze, vzácně otok, po létech vznik artrózy
  při flexi patrno výrazné lupnutí, při palpace přeskočení
  často současně hypoplazie laterálního kondylu femuru, vysoké postavení hlavičky fibuly, rozšíření kloubní štěrbiny laterálně
  vzácně ektazie či aneuryzma a. geniculata lateralis inf.
  laterální meniskus postižen častěji - dg. lze stanovit pokud jsou změny na více než dvou obrazech s šíří vrstvy 4-5 mm
  pokud jsou v diskoidním menisku přítomny lineární změny signálu, jde téměř vždy o rupturu

III. MR záměna menisků a okolních struktur

  A.Záhyb m. popliteus - probíhá vertikálním směrem ventrokaudálně - může být zaměněna za kraniokaudálně probíhající fisuru zadního rohu laterálního menisku
  střední PD a T1 signál, šlacha za záhybem má nízký T1 signál
  B.Winslovovo ligamentum
  pokud je velmi zřetelné, může být zaměněno za rupturu předního rohu, u laterálního menisku i za typ ruptury "ucho u košíku"
  C.Wrisbergovo ligamentum
  rozhraní mezi meniskem a vazem může být zaměněno za fisuru v rovině sagitální
  linie se nezobrazí v koronální rovině
  D.Velký laterální meniskosynoviální recesus - může napodobovat cystu menisku
  E.Otěry kovů - po operaci či artroskopii
  okrsky sníženého signálu přetrvávající roky a od nové ruptury je možné je odlišit pouze intraartikulární aplikací k.l. - do ruptur zatéká
  F.Vakuový fenomén - na MR obrazech někdy možná záměna za rupturu
  "signal-void" - nejvýrazněji na gradient echo obrazech -

IV. Zmenšení menisků

  A.Před meniskektomií - po opakovaném poranění
  B.Degenerativní artritida
  C.Revmatická artritida či juvenilní revmatická artritida
  D.Ruptura tvaru "ucha od košíku" - nejčastější poranění menisku s dislokací , s podélně či šikmo probíhající trhlinou nejčastěji v oblasti zadního rohu a těla, nejde o úplné oddělení
  zbytek zadního rohu je zřetelně zkrácen
  odtržená část je při dislokaci posunuta ventrálně a mediálně - meniskus je v sagitální rovině spojitě zobrazen pouze na jednom či na žádném MR obraze s šíří vrstvy 5 mm
  dislokace - příznak dvojitého zadního zkříženého vazu, obraz falešného vazu je způsoben dislokovaným fragmentem, falešný vaz je kaudálně od normálního vazu
  při mediálnější dislokaci leží fragment mezi interkondylickými eminentiemi a není zachycen ve stejné vrstvě jako zadní zkřížený vaz
  při překlopení odtrženého fragmentu ventrálně dojde k jeho sumaci s předním rohem menisku a ten se zdá nepřirozeně velký - vyšší než 6 mm, nebo je mezi nimi linie
  vzáněji obraz napodobuje dva přední rohy uložené těsně za sebou,
  E.Hypoplazie menisku

V. Poranění menisků

VI. Onemocnění menisků

  degenerativní změny s následný poraněním jsou popsány v oddíle poranění kolena - KLOUBY / Poranění kloubů
  A.Cysta menisku - kolekce synoviální tekutiny natlačená přes drobnou trhlinu do menisku a nahromaděná v oblasti meniskokapsulárního spojení
  4x častěji laterálně, 3x častěji u mužů
  laterální cysty jsou malé - symptomatické - otoky, zvýšená citlivost, bolestivost
  nutná léčba ruptury i odstranění cysty
  mediální cysty jsou velké - bez klinických obtíží, možná záměna za popliteální cystu
  ovoidní tvar
  T1 hyposignální, T2 hypersignální - tekutina s obsahem bílkovin
  téměř vždy současně změněný signál či ruptura menisku
  B.Myxoidní změny menisků - stupeň degenerativních změn chrupavky, projevující se snížením T1 signálu
  často horizontální průběh, v sagitální rovině tvar "V" či "Y"
  linie změněného signálu nekomunikuje s kapsulárním povrchem menisku
  neprobíhá vertikálně, většinou nepostihuje vnitřní 1/3 menisku
  intenzita signálu v porovnání s chrupavkou je na T1 obrazech nižší, na T2 obrazech je vyšší - KLOUBY / Poranění kloubů
  ve vnitřní třetině obvodu menisku jsou tyto změny vzácnější - pokud tam je hyposignální line jde pravděpodobně o rupturu
  C.Ganglion menisku - nádor napodobující léze, spojená s obalem šlachy, či s kloubním pouzdrem, KLOUBY / Monoartikulární onemocnění synovie
  na rozdíl od cysty nevyžaduje chirurgické odstranění, když nezasahuje do kloubní štěrbiny
  excentricky uložený ovoidní útvar se signálem tekutiny
  nejčastěji laterálně či kraniomediálně
  D.Cystické ganglion - kolekce myxoidní tekutiny, většinou spojené s kloubní dutinou, někdy jen fibrózní stopkou
  někdy lobulární povrch až charakteru pseudopodií
  E.Cysta pouzdra

VII. Kalcifikace menisků

  nelze ji prokázat na MR
  A.Hyperparatyreoidizmus
  B.Hemochromatóza = "bronzový diabetes"
  sekundárně při nadměrném vstřebávání železa u anémie, při portokaválních zkratech, při porfyrii
  10:1 muži, hnědá až bronzová kožní pigmentace
  srdeční selhávání při městnání, jaterní slehávání, u 30 % hepatomy
  pyrofosfátová artropatie až v 60 %, známky artritidy, ukládání železa do synovie - známky synovitidy
  kloubní degenerativní změny začínají na MTP kloubech - subchondrální pseudocysty, zvětšení hlaviček metakarpů
  výrazná osteoporóza s kompresemi obratlů
  kromě menisků jsou kalcifikace v trojúhelníkovité chrupavce v zápěstí, v symfýze, v annulus fibrosus disků, v Achillově šlaše
  C.Wilsonova nemoc
  D.Dna
  E.Kolagenózy
  F.Zvýšené množství hydroxyapatitu, kalcium pyrofosfátu

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly