Předcházející kapitola Následující kapitola 26. DUTINA ÚSTNÍ A KRK
26.6.Zvětšení příušní žlázy

 • Zánět - sialosis, sialoadenitis, absces, sarkoidóza, tbc, reaktivní adenopatie
 • Autoimunní onemocnění - Sjögrenova choroba, Mikuliczova choroba
 • Nádory - pleomorfní adenom, cystadenolymfom, karcinom, cylindrom, cysta, metastázy, lipom, onkocytom, neurom, maligní smíšený nádor

  enkapsulace příušní žlázy probíhá relativně pozdě a lymfatické uzliny (20-30) jsou při ní též zavzaty do žlázy
  v dětství je žláza zřetelně hyperdenzní na CT, s věkem patrno postupné ztukovění žlázy
  na sonografii - homogenní , hypoechogenní vzhledem k fascii, ale mírně hyperechogenní v porovnání s okolními svaly

I. Zánět

  CT lepší než MR - zobrazí spolehlivě drobné kaménky
  A.Sialosis - nezánětlivé zvětšení žlázy při acinární hypertrofii u nemocných s cirhózou, hormonální insuficiencí, po ozáření, po fenylbutazonu, sulfisoxazolu a při malnutrici
  normální či zvětšená žláza a zvýšení její denzity
  změny jsou většinou oboustranné
  B.Chronická rekurentní sialoadenitida
  C.Absces
  D.Sarkoidóza
  E.Tuberkulóza
  F.Reaktivní adenopatie

II. Autoimunní onemocnění

  A.Sjögrenova choroba = myoepiteliální sialoadenitida - onemocnění nejasné etiologie charakterizované suchostí mukózních membrán a lymfocytární infiltrací slzné a slinných žláz
  9x častěji postiženy ženy, průměrně ve věku 59 let
  nedostatek slz = keratoconjuctivitis sicca, sucho v ústech - xerostomie, v nose, suché rty, otok parotické žlázy - většinou jednostranný
  1. / primární - autoimunní původ, i u dětí
  1. / sekundární - u kolagenóz, lymfomu (44x častěji), pseudolymfomu, Waldenströmově makrogamaglobulinémii, lymfoidní intersticiální pneumonii
  jednostranné celkové zvětšení
  v sonografickém obraze jsou patrny mnohočetné drobné cysty obou parotických žláz
  četné sialektazie při destrukci duktů a acinů
  voštinovitý obraz na MR (jak na T2 tak na T1 obrazech po k.l.)
  retikulonodulární změny či okrsky atelektázy na snímku hrudníku
  B.Mikuliczova choroba - xeroftlamie, xerostomie - jedna z variant primárního Sjögrenova syndromu

III. Nádory

  vhodné chirurgické odstranění jakékoli expanze v příuštní žláze, u uzlů nutná alespoň biopsie
  CAVE poranění n. facialis při biopsii - nerv lze ohraničit na MR v oblasti spojnice v. retromandibularis a for. stylomastoideum
  A.Pleomorfní adenom = benigní smíšený nádor parotidy - až 80 % všech nádorů parotidy, pomalu rostoucí, věk nad 50 let
  /CT/
  laločnatý a ostře ohraničený útvar
  smíšené sycení po k.l.
  někdy centrálně hypodenzní mukoidní hmota
  /MR/
  T2 hypersignální útvar
  mukoidní, T2 hypersignální okrsky ve velkém nádoru
  B.Papilární cystadenolymfom - Warthinův nádor, vzniká z ektopických slinných žlázek v lymfatických uzlinách zavzatých v parotis
  2. nejčastější nádor příušní žlázy, až v 80 % u mužů, pomalý růst
  oboustranný nádor v 10 %
  často vícečetná ložiska, s ostrým ohraničením
  hyposignální útvary vůči tuku i parenchymu parotis
  C.Mukoepidermoidní karcinom - nejmalignější, velmi tvrdý útvar v příušní žláze, často obrna n. facialis
  čím více infiltrativně roste, tím je malignější
  i útvar s hladkými okraji může být karcinom
  D.Cylindrom - adenoidní cystický karcinom - 4-15 % všech nádorů slinných žláz, až 6 % z nádorů parotidy, vychází z periferních vývodů a šíří se perineurálně
  30-90 let, bolesti v oblasti n. facialis
  infiltrativní zvětšení
  T2 hypo- až hypersignální
  E.Benigní lymfoepiteliální cysta - u nemocných AIDS
  většinou vícečetné cysty
  F.Metastázy do zavzatých uzlin - dalždicobuněčný karcinom z kůže, melanom, šíření non-Hodgkinského lymfomu z uzlin
  často mnohočetné
  G.Lipom
  H.Onkocytom
  I.Neurom n. facialis
  J.Maligní smíšený nádor
  K.Adenokarcinom
  L.Non - Hodgkinský lymfom
  M.Melanom
  N.Dlaždicobuněčný karcinom
  O.Cysta z I. branchiální výchlipky

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly