Předcházející kapitola Následující kapitola 19. MOZEK
19.6.Metabolická onemocnění mozku dle místa biochemické poruchy


I. Poruchy aminokyselin

  A.Fenylketonurie - defekt fenylalanin hydroxylázy, obtíže jsou způsobené vysokou hladinou fenylalaninu
  během prvních dvou měsíců urputné dráždivé zvracení, mentální retardace, někdy epileptické záchvaty
  léčba dietou
  někdy mikrocefalie
  oboustranně symetrické hypodenzní / T2 hypersignální okrsky periventrikulárně v centrum semiovale a mozečku způsobené poruchami myelinizace
  heterotopické ostrůvky šedé hmoty kortikálně
  B.Homocystinurie - autozomálně recesivní defekt metabolizmu methioninu
  ektopie čočky, mentální retardace, četné tromboembolické ataky
  bikonkávní zadní stěna obratlového těla a výrazná osteoporóza u dětí
  metafyzální spikulace
  zvětšení karpálních kůstek
  drobné mozkové infarkty na podkladě arteriálním či venózním až v 26 %
  častější trombóza hlubokých mozkových žil a / nebo sinus sagittalis
  trombózy renálních tepen, koronárních tepen, časté plicní embolie
  C.Non-ketotická hyperglycinémie - zvýšená hladina glycinu v krvi, moči i séru, histologicky se projevuje vakuolizace bílé hmoty
  epilepsie, celkově zpožděný vývoj
  cerebrální a cerebelární atrofie středního stupně
  velmi tenké corpus callosum
  cerebrální atrofie
  zpožděná myelinizace
  D.Onemocnění z javorového sirupu - porucha metabolizmu valinu, leucinu a izoleucinu
  křeče, stupor, koma opistotonus, respirační obtíže, menší množství myelinu a oligodendrocytů, léčba dietou
  symetrické hypodenzity a zvýšený T2 signál v bílé hmotě mozku, mozečku a globi pallidi - těžký ohraničený, později generalizovaný edém
  E.Glutaracidurie - porucha metabolizmu lyzinu a hydroxylyzinu
  poruchy začínají až po 6. měsíci života
  /CT a MR/ obdobné změny jako u předcházejícího onemocnění
  F.Metylmalonická propionická acidurie - zvracení, letargie
  G.Defekt metabolizmu urey
  cerebrální atrofie
  extracerebrální kolekce tekutiny
  H.Okulocerebrorenální syndrom - Loweův syndrom - mentální retardace, myopatie, vrozený glaukom či katarakta, renální tubulární acidóza, křivice
  oploštění až vklenutí lebky především okcipitálně
  dilatace komor
  snížená denzita periventrikulárně
  splývající okrsky se zvýšeným T2 signálem tamtéž
  I.Poruchy karbohydrátů - galaktosémie

II. Poruchy lysozomálních enzymů

  A.Mukopolysacharidózy - porucha degradace mukopolysacharidů - většina morfologických změn je společná, jen je u různých typů choroby různě silně vyjádřená
  ztluštění mozkových i spinálních mening
  obturace subarachnoidálního prostoru depozity mukopolysacharidů spolu se zúžením foramen magnum způsobí hydrocefalus
  rozšíření Virchowových-Robinových prostor
  megaencefalie - ukládání mukopolysacharidů v mozku
  makrokranie - ztluštění tabula interna po shuntu hydrocefalu
  útlak míchy - způsobený zvýšenou pružností odontoidního ligamenta a ztluštěním mening
  kyfóza
  1. / syndrom Hurlerové - autozomálně recesivní
  postižen i talamus a bazální ggl.
  1. / Hunterova choroba - jediná vázaná na chromozóm X
  1. / Morquioův syndrom
  1. / Sanfilippova choroba
  1. / Scheieova choroba
  výrazná celková atrofie mozku
  postižen i talamus a bazální ggl.
  1. / Maroteauxův-Lamyho syndrom
  útlak míchy
  B.Sfingolipidózy
  1. / metachromatická leukodystrofie
  1. / Krabbeho choroba
  1. / Andersonova-Fabryho choroba - porucha alfa-galaktosidázy, vázaná na chromozóm X, v dětství a u dospívajících
  způsobuje bodavé a řezavé bolesti a dysestézie končetin, později postižení cév způsobuje hypertenzi, poškození ledvin, kardiomegalii, ischemické poškození myokardu, trombotické infarkty mozku
  /CT/ a /MR/
  lakunární infarkty v bazálních ggl. a capsula interna
  AG většinou negativní
  1. / GM1-gangliosidóza - porucha beta-galaktosidázy, typ I., II., III.
  hypotonie, hypoaktivita, makrocefalie, rizomelická mikromelie, progredující psychomotorická retardace, gargoylický obličej
  Th-L kyfóza s předním hákovitým vyklenutím obratlového těla
  atrofie a poté teprve patrna demyelinizace
  1. / GM2-gangliosidóza
  Tayova-Sachsova choroba (porucha hexosaminidázy a u židovských dětí - typ Aškenázy): motorické poruchy, červené skvrny na sítnici, časná výrazná atrofie a hypotonie trupu, tetraspazmus
  Sandhoffova choroba porucha hexozaminidázy A i B, klinika obdobná jako u předchozího
  někdy hyperdenzní ložiska v talamu
  na MR mají tato ložiska nízký T2 signál

III. Mitochondriální encefalopatie

  porucha komplexu enzymů respiračního buněčného řetězce
  A.Leighova choroba - subakutní nekrotizující encefalopatie, porucha komplexu pyruvát- dehydrogenáza, častější u mužů
  hypodenzity především v putamen
  někdy ageneze corpus callosum
  /MR/
  T2 hypersignální ložiska především v putamen, ale i v mozkovém kmeni, postižena i mícha a kůra mozková
  B.Kearnsův-Sayreův syndrom - autozomálně dominantní, častěji u dívek
  oftalmoparéza až plegie, bloky převodního srdečního systému, pigmentová degenerace sítnice, svalová hypotonie, malý vzrůst, mentální poruchy, zvýšená hladina pyruvátu v séru
  spongiformní degenerace bazálních ggl., kmene, bílé hmoty a talamu
  kalcifikace v bazálních ggl. vzácněji i v bílé hmotě
  ložiska se zvýšeným T2 signálem v extrapyramidových drahách - horním pedunkulu mozečku, substantia nigra, předních jádrech talamu, v globus pallidus a v bílé hmotě okolo sulcus centralis
  C.MELAS syndrom - myopatie, encefalopatie, laktacidóza, záchvaty TIA
  trpaslictví, zvracení, epilepsie, chybí oftalmoplegie a degenerace sítnice
  dilatace komor, kalcifikace v bazálních ggl.
  kortikální sycení po k.l.
  hypodenzity především okcipitoparietálně
  T2 zvýšený signál i v mozečku a temporálně
  při AG zrychlené plnění kapilár a žil
  D.MERRF syndrom - myoklonická epilepsie, ragged red fibers)
  myoklonické záškuby, ataxie, chybí oftlamoplegie
  někdy cerebrální a cerebelární degenerace
  porucha zpracování glukózy v šedé hmotě na PET
  E.Menkesova choroba - "kinky hair" syndrom-porucha vstřebávání mědi, pouze chlapci, úmrtí do dvou let
  vinuté cévy s nepravidelnými konturami a zpomaleným průtokem
  infarkty v různém stadiu s edémem
  kortikální atrofie
  časné extracerebrální hematomy
  na dlouhých kostech symetrické výrůstky na metafýzách, periostální reakce - mizí v 1. roce
  mnohočetné Wormiánské kůstky, oploštění žeber
  F.Marinescův-Sjögrenův syndrom - vrozená katarakta, progresivní ataxie a mentální retardace
  cerebelární a olivární atrofie
  G.Infantilní oboustranné nekrózy ve striatu - dystonie, svalová slabost, poruchy intelektu, genetický vztah k Lebrově atrofii optiku
  hypodenzity v putamen, vzácněji v nucleus caudatus

IV. Onemocnění peroxizomů

  porucha oxidace tukových kyselin v perixozomech (buněčné organely), polysystémové příznaky
  A.Zellwegerův cerebrohepatorenální syndrom - multiorgánové postižení, dysmorfizmus, dysmyelinizace
  B.Leukodystrofie novorozenců - epilepsie, hypotonie, slepota, hluchota
  T2 zvýšený signál v centrum semiovale, mozečku, vzácněji v kapsula interna a v mozkovém kmeni
  C.Adrenoleukodystrofie
  D.Adrenoleukomyeloneuropatie

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly