PŘEDMLUVA

Prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc


Lékařská veřejnost všeho zaměření dostává monografií “Radiologické nálezy – jak je psát a interpretovat” do rukou dílo svým pojetím v naší literatuře ojedinělé. Jeho vedoucí autor klade za hlavní cíl konání jím vytvořeného autorského kolektivu podpořit úplnost, věcnost a srozumitelnost radiologických nálezů s přihlédnutím k potřebám především vlastního oboru. Soubor formulovaných nálezů z různých úseků radiologické činnosti současně umožňuje jednoznačnější pochopení často specifické terminologie všemi odborníky, odkázanými na výsledky zobrazovacích metod.

Kniha na jedné straně brání tomu, aby radiolog nechtěně něco podstatného pominul. Na straně druhé umožňuje pochopení smyslu a hranic diagnostických výpovědí zobrazovacích postupů oborům dalším. Tento ediční čin tedy plně zapadá do současných snah o standardizaci diagnostických postupů a pochopení jejich algoritmů. Kniha se tak stává solidní bazí pro moderní zpracovávání a předávání těchto nálezů systémy RIS a PACS, zrychlujícími komunikaci a pomáhá bránit vzniku nejasností

Osobnost vedoucího autorského kolektivu je známa a oceňována z již dříve vydaného “Kompendia diagnostického zobrazování” téhož nakladatelství. Podařilo se pokrýt všechny podstatné metody a úseky zobrazovací diagnostické činnosti. Úkol byl a zůstává náročný a dynamicky rostou požadavky na něj kladené. Pokus o sjednocení koncepce radiologických nálezů a upřesnění jejich dikce i úplnosti odstraňuje chybějící i obecnější zkušenosti s některými metodami a současně upřesňuje jejich popisovou dikci. Přesto ponechává dosti prostoru k tomu, aby nález zrcadlil zkušenost a obratnost autorského vyjádření a tím i diagnostikova umu. Snižuje riziko, že v chvatu se něco opomene.

Monografie se s tolika náročnými úkoly vypořádala s nadhledem a podává kvalitní obraz současné praxe. Je položen i solidní základ k jejímu průběžnému doplňování o nové poznatky a metody – nevyhnutelnému při současném bouřlivém rozvoji oboru. Kniha není učebnicí k souvislému čtení, ale odborným rádcem, potřebným v každodenní praxi a ke konzultacím. Jako taková nesporně patří do knihovny každého lékaře – radiologa především. Ke splnění tohoto poslání jí přejeme zasloužený úspěch.
Praha, 7. ledna 2001


OBSAH

 1. ZKRATKY POUŽÍVANÉ V NÁLEZECH

 2. Nálezy obecně

  1. Obecná pravidla analýzy snímků

  2. Hlavní funkce nálezu

  3. Kompozice nálezu

  4. Struktura vzorů jednotlivých nálezů

 3. Jednotlivé nálezy

  1. Lebka a mozek

   1. Prosté snímky lebky

   2. Paranazální dutiny – prostý snímek

   3. CT paranazálních dutin

   4. MR paranazálních dutin

   5. Snímky kosti spánkové

   6. CT kostí spánkových

   7. MR kostí spánkových

   8. MR zobrazení čelistního kloubu

   9. Sonografické vyšetření mozku novorozenců a kojenců

   10. Dopplerovské vyšetření mozku

   11. CT mozku

   12. MR mozku

   13. MR hypofýzy

   14. Snímek očnice včetně šikmé projekce dle Rhezeho

   15. Sonografické vyšetření očnic

   16. CT očnic

   17. MR očnic

  2. Nálezy v oblasti krku

   1. Sonografické vyšetření krku

   2. CT krku se zaměřením na larynx

   3. MR vyšetření krku (obecně)

   4. MR vyšetření krku se zaměřením na hypofarynx

   5. Sialografie příušní žlázy

  3. Páteř a mícha

   1. Prosté snímky krční páteře

   2. Krční páteř – Sandbergova projekce

   3. Šikmé snímky C páteře

   4. Funkční snímky C páteře

   5. Prostý snímek hrudní páteře

   6. Prostý snímek bederní páteře

   7. Myelografie

   8. Obsah míšního kanálu – anatomie

   9. Radikulografie lumbosakrální

   10. Hrudní myelografie

   11. Krční myelografie

   12. CT páteře a míchy

   13. CT myelografie

   14. Spinální angiografie

   15. Diskografie

   16. MR páteře a míchy

  4. Nálezy v oblasti hrudníku

   1. Prostý snímek hrudníku

   2. Prostý snímek hrudníku – děti

   3. Tomogram plic

   4. CT hrudníku

   5. HRCT hrudníku

   6. MR hrudníku zaměřená na mediastinum

   7. MR hrudníku zaměřená na srdce

   8. Mamografie

   9. Sonografické vyšetření prsů

   10. MR prsů

   11. Duktografie

  5. Nálezy v oblasti břicha

   1. Prostý snímek břicha

   2. Prostý snímek břicha – děti

   3. Sonografické vyšetření horní poloviny břicha

   4. Sonografické vyšetření jater, žlučníku, žlučových cest

   5. Sonografické vyšetření sleziny

   6. Sonografické vyšetření slinivky břišní

   7. Sonografické vyšetření dolní poloviny břicha

   8. CT břicha

   9. MR břicha včetně retroperitonea

   10. Peroperační (pooperační) cholangiografie

   11. MR cholangiopankreatikografie (MRCP)

   12. Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP)

   13. Perkutánní transhepatická cholangiografie (PTC)

  6. Vyšetření urogenitálního traktu

   1. Sonografické vyšetření ledvin

   2. Sonografické vyšetření močového měchýře

   3. Sonografické vyšetření vnitřního genitálu

   4. Vylučovací urografie

   5. CT ledvin a retroperitonea

   6. CT pánevní oblasti

   7. MR pánevní oblasti

   8. MR pánevní oblasti – genitální systém

   9. Retrográdní cystografie

   10. Mikční cystouretrografie

   11. Řetízková cystouretrografie

   12. Sonografické vyšetření skróta

   13. Dopplerovské vyšetření skróta

   14. MR skróta

   15. Hysterosalpingografie

  7. Vyšetření trávicí trubice

   1. Polykací akt – hypofarynx

   2. Pasáž jícnem

   3. Sonografické vyšetření gastroezofagálního refluxu

   4. Sonografické vyšetření střevních kliček

   5. Rtg žaludku a duodena

   6. Pasáž žaludkem a tenkým střevem

   7. Enteroklýza

   8. Irigografie

   9. Defekografie

   10. Fistulografie

  8. Zobrazení skeletu

   1. Sonografické vyšetření měkkých částí – obecně

   2. Prostý snímek skeletu – obecně

   3. CT skeletu – obecně

   4. MR skeletu – obecně

   5. Prostý snímek ramena

   6. Sonografie ramena

   7. CT ramena

   8. Artrografie ramena

   9. MR ramena

   10. Prostý snímek lokte a předloktí

   11. Prostý snímek zápěstí a ruky

   12. Prostý snímek karpálního tunelu

   13. Artrografie zápěstí

   14. Prostý snímek pánve

   15. Prostý snímek dětských kyčlí

   16. Sonografie kyčle novorozenců a kojeneců

   17. Sonografie kyčelního kloubu u starších dětí i dospělých

   18. Artrografie kyčle

   19. Prostý snímek femoru

   20. Prostý snímek kolena

   21. Sonografie kolena

   22. Artrografie kolena

   23. MR kolena

   24. Poloaxiální snímek patel

   25. Prostý snímek bérce

   26. Prostý snímek hlezna

   27. Prostý snímek nohy a přednoží

  9. Vyšetření cév

   1. Angiografie aortálního oblouku

   2. Dopplerovské vyšetření supraaortálních tepen

   3. MR angiografie extrakraniálních supraaortálních tepen

   4. Angiografie a. carotis interna

   5. Angiografie a. vertebralis

   6. Angiografie a. carotis externa

   7. MR angiografie (MRA) intrakraniálních tepen

   8. CT angiografie intrakraniálních tepen

   9. Angiografie hrudní aorty

   10. Angiografie bronchiálních tepen

   11. CT angiografie hrudní / břišní aorty

   12. MR angiografie aorty

   13. Angiografie břišní aorty

   14. Coeliakografie, angiografie a. mesenterica superior 

   15. Dopplerovské vyšetření břišní aorty a jejích větví

   16. Dopplerovské vyšetření renálních cév

   17. Angiografie renálních tepen

   18. CT / MR angiografie renálních tepen

   19. Plicní angiografie

   20. CT plicní angiografie

   21. Koronarografie

   22. Levostranná ventrikulografie – levografie

   23. Dopplerovské vyšetření tepen horní končetiny

   24. Angiografie horní končetiny

   25. Dopplerovské vyšetření tepen dolních končetin

   26. Angiografie tepen pánve a dolních končetin

   27. Kavografie horní duté žíly

   28. Kavografie dolní duté žíly

   29. Dopplerovské vyšetření portálního řečiště

   30. MR zobrazení intrakraniálních sinů a žil

   31. Dopplerovské vyšetření žil horní končetiny

   32. Flebografie horní končetiny

   33. Dopplerovské vyšetření žil dolní končetiny

   34. Flebografie dolní končetiny

   35. Lymfografie dolní končetiny a pánve


ZKRATKY POUŽÍVANÉ V NÁLEZECH

a. arterie
ACE arteria carotis externa
ACI arteria carotis interna
AG angiografie
ao. aorta
AP anteroposteriorní
C krční
c. colon
CS cerebrospinální
CT výpočetní tomografie
d. ductus
ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
GER gastroezofagální reflux
H Hounsfieldova jednotka
i.v. intravenózně
IVU intravenózní vylučovací urografie
KDZ Kompendium diagnostického zobrazování
k.l. kontrastní látka
lig. ligamentum
LS bederní a křížová
M muž
MR magnetická rezonance
MRCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
PA posteroanteriorní
PD proton density
P/L vpravo/vlevo
PTC endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
r. ramus
s. sinus
Si intenzita signálu
SI sakroilické synchondrózy
sono sonografie
Th hrudní
tr. truncus
v. véna
VUR vezikoureterální reflux
Ž žena

1/ Ú V O D

Diagnostické zobrazování je komplexní a technicky se rychle rozvíjející obor, který zahrnuje stále se rozšiřující počet zobrazovacích metod, technik a postupů. Každý radiolog provádí jednotlivá vyšetření s různou frekvencí.

Rychlá orientace při popisu různých vyšetření a anatomických systémů je se zvyšujícím se počtem metod stále obtížnější. Při popisu je nutné vždy analyzovat jednotlivé anatomické struktury a sledovat typy morfologických změn. Pro snadnější systematický popis výsledků vyšetření jednotlivými zobrazovacími metodami by měla sloužit tato publikace.

Struktura a rozsah popisů jsou a budou diskutovány. Každý zkušený radiolog má po určitém čase svůj ustálený slovník používaných výrazů a vlastní strukturu popisu jednotlivých vyšetření. Ten si ale vytváří celý profesionální život. Pro nové zobrazovací metody a postupy musí i zkušený radiolog hledat nové pojmy a výrazy.

Proto jsme se společně snažili vytvořit standardní popisy normálních nálezů i patologických změn, jako vodítko pro zkušenější radiology a učební text pro studenty lékařských fakult a začínající radiology.

Při velkém rozsahu a záběru celé knihy je téměř jisté, že některé oddíly bude nutné doplnit, opravit či v průběhu času přepracovat.Všem čtenářům a uživatelům této knihy proto budeme vděčni za veškeré rady a připomínky.
Praha, leden 2001 Autoři


2/ Nálezy obecně


2.2. Obecná pravidla analýzy snímků


2.3. Hlavní funkce nálezu


2.4. Kompozice nálezu

1. Název typu vyšetření

2. Popis jednotlivých kompartmentů

3. Popis odchylek od normy, případně nepochybných patologií

4. Závěr vyšetření


2.5. Struktura vzorů jednotlivých nálezů

V rozsahu jedné strany popisujeme vždy tři následující typy nálezů: podrobný popis jako vodítko pro studenty či začínající radiology, stručný popis jako minimální rozsah normálního rutinního popisu a popis patologických odchylek s používanou radiologickou semiologií

V oddíle anatomie jsou uváděny průměrné rozměry orgánů, v oddíle popis normálního nálezu jsou uváděny hraniční velikosti

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3/ Jednotlivé nálezy


3.1. Lebka a mozek


1. Prosté snímky lebky

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


2. Paranazální dutiny – prostý snímek

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3. CT paranazálních dutin

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


4. MR paranazálních dutin

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


5. Snímky kosti spánkové

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


6. CT kostí spánkových

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


7. MR kostí spánkových

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


8. MR zobrazení čelistního kloubu

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


9. Sonografické vyšetření mozku novorozenců a kojenců

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


10. Dopplerovské vyšetření mozku

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


11. CT mozku

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


12. MR mozku

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


13. MR hypofýzy

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


14. Snímek očnice včetně šikmé projekce dle Rhezeho

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


15. Sonografické vyšetření očnic

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


16. CT očnic

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


17. MR očnic

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3.2. Nálezy v oblasti krku


1. Sonografické vyšetření krku

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


2. CT krku se zaměřením na larynx

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3. MR vyšetření krku (obecně)

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


4. MR vyšetření krku se zaměřením na hypofarynx

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


5. Sialografie příušní žlázy

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3.3. Páteř a mícha


1. Prosté snímky krční páteře

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


Krční páteř – Sandbergova projekce

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3. Šikmé snímky C páteře

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


4. Funkční snímky C páteře

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


5. Prostý snímek hrudní páteře

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


6. Prostý snímek bederní páteře

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


7. Myelografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


8. Obsah míšního kanálu – anatomie


9. Radikulografie lumbosakrální

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


10. Hrudní myelografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


11. Krční myelografie

A. Popis normálního nálezu

 /nebo/

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek – viz popis u hrudní myelografii


12. CT páteře a míchy

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


13. CT myelografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


14. Spinální angiografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


15. Diskografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


16. MR páteře a míchy

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3.4. Nálezy v oblasti hrudníku


1. Prostý snímek hrudníku

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


2. Prostý snímek hrudníku – děti

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3. Tomogram plic

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


4. CT hrudníku

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


5. HRCT hrudníku

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


6. MR hrudníku zaměřená na mediastinum

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


7. MR hrudníku zaměřená na srdce

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


8. Mamografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


9. Sonografické vyšetření prsů

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


10. MR prsů

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


11. Duktografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3.5. Nálezy v oblasti břicha


1. Prostý snímek břicha

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


2. Prostý snímek břicha – děti

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3. Sonografické vyšetření horní poloviny břicha

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


4. Sonografické vyšetření jater, žlučníku a žlučových cest

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


5. Sonografické vyšetření sleziny

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


6. Sonografické vyšetření slinivky břišní

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


7. Sonografické vyšetření dolní poloviny břicha

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


8. CT břicha

A. Popis normálního nálezu – popis ledvin a retroperitonea uveden samostatně

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


9. MR břicha včetně retroperitonea

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


10. Peroperační (pooperační) cholangiografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


11. MR cholangiopankreatikografie (MRCP)

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


12. Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie – (ERCP)

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


13. Perkutánní transhepatická cholangiografie (PTC)

A. Popis normálního nálezu – normální nález je vzhledem k dilataci intrahepatických žlučovodů výjimečný, při patologickém nálezu na ni vždy navazuje zevní či vnitřní drenáž žlučových cest

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3.6. Vyšetření urogenitálního traktu


1. Sonografické vyšetření ledvin

Vždy na něj má navazovat vyšetření močového měchýře

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


2. Sonografické vyšetření močového měchýře

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3. Sonografické vyšetření vnitřního genitálu

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


4. Vylučovací urografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


5. CT ledvin a retroperitonea

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


6. CT pánevní oblasti

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


7. MR pánevní oblasti

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


8. MR pánevní oblasti – genitální systém

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


9. Retrográdní cystografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


10. Mikční cystouretrografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


11. Řetízková cystouretrografie

A. Popis normálního nálezu – provádí se pouze u žen

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


12. Sonografické vyšetření skróta

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


13. Dopplerovské vyšetření skróta

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


14. MR skróta

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


15. Hysterosalpingografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3.7. Vyšetření trávicí trubice


1. Polykací akt – hypofarynx

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


2. Pasáž jícnem

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


3. Sonografické vyšetření gastroezofagálního refluxu

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


4. Sonografické vyšetření střevních kliček

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


5. Rtg žaludku a duodena

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek – pasáž jícnem viz samostatný popis


6. Pasáž žaludkem a tenkým střevem

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


7. Enteroklýza

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


8. Irigografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


9. Defekografie

A. Popis normálního nálezu

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek


10. Fistulografie

A. Popis normálního nálezu – neexistuje, jde vždy o patologický nález

B. Stručný popis

C. Popis patologických odchylek

a. zevní ústí píštěle

 • po dezinfekci oblasti píštěle zavedena ústím vhodná (sterilní) cévka / kanyla a volně, bez zřetelného odporu zasunuta hlouběji

 • za skiaskopické kontroly ve vhodné poloze nemocného instilována hydrosolubilní k.l. (název)

 • k.l. dále neproniká a vytéká zevně

 • k.l. plní kanál .. mm široký a .. mm dlouhý

 • průběh kanálu je vinutý / větví se / končí slepě v hloubce .. mm od povrchu kůže / končí v rozpadové dutině v .. oblasti /u orgánu

 • rozvětvená píštěl proniká do .. peritoneální dutiny / perianálních prostorů / k.l. se volně rozlévá kde..

 • kanál píštěle komunikuje s lumen .. střeva / rekta / dělohy / vaginy ..

 • píštěl prochází svalovými vrstvami ke kosti

 • b. vnitřní píštěl – komunikace s trávicí / dýchací trubicí, nitrotělní dutinou

 • orálně podáno .. ml vodné k.l.

 • u nemocného ležícího na břiše proniká k.l. do lumen .. bronchu / peritoneální dutiny / močového měchýře / vaginy

 • vnitřní píštěle mezi jednotlivými orgány v dutině břišní se plní při vyšetření trávicí trubice, event. se diagnostikují podle atypické přítomnosti vzduchu


 • 3.8. Zobrazení skeletu


  1. Sonografické vyšetření měkkých částí – obecně

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  2. Prostý snímek skeletu – obecně

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  3. CT skeletu – obecně

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  4. MR skeletu – obecně

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  5. Prostý snímek ramena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  6. Sonografie ramena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  7. CT ramena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  8. Artrografie ramena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  9. MR ramena

  A. Popis normálního nálezu

  C. Popis patologických odchylek


  10. Prostý snímek lokte a předloktí

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  11. Prostý snímek zápěstí a ruky

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  12. Prostý snímek karpálního tunelu

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  13. Artrografie zápěstí

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  14. Prostý snímek pánve

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  15. Prostý snímek dětských kyčlí

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  16. Sonografie kyčle novorozenců a kojeneců

  A. Popis normálního nálezu – provádí se jako preventivní vyšetření

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  17. Sonografie kyčelního kloubu u starších dětí i dospělých

  (posouzení zmnožení náplně v kloubu)

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  18. Artrografie kyčle

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  19. Prostý snímek femoru

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  20. Prostý snímek kolena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  21. Sonografie kolena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  22. Artrografie kolena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  23. MR kolena

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  24. Poloaxiální snímek patel – 30°, 60°, 90°

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  25. Prostý snímek bérce

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  26. Prostý snímek hlezna

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  27. Prostý snímek nohy a přednoží

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  3.9. Vyšetření cév


  1. Angiografie aortálního oblouku

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  2. Dopplerovské vyšetření supraaortálních tepen

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek – platí pro krční i vertebrální tepny:


  3. MR angiografie extrakraniálních supraaortálních tepen

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  4. Angiografie a. carotis interna

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  5. Angiografie a. vertebralis

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  6. Angiografie a. carotis externa

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  7. MR angiografie (MRA) intrakraniálních tepen

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  8. CT angiografie intrakraniálních tepen

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  9. Angiografie hrudní aorty

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  10. Angiografie bronchiálních tepen

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  11. CT angiografie hrudní / břišní aorty

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  12. MR angiografie aorty

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  13. Angiografie břišní aorty

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  14. Coeliakografie a angiografie a. mesenterica superior

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  15. Dopplerovské vyšetření břišní aorty a jejích větví

  A. Popis normálního nálezu – pouze nepárové viscerální větve

  B. Stručný popis – pouze nepárové viscerální větve

  C. Popis patologických odchylek – pouze nepárové viscerální větve


  16. Dopplerovské vyšetření renálních cév

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  17. Angiografie renálních tepen

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  18. CT / MR angiografie renálních tepen

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  19. Plicní angiografie

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  20. CT plicní angiografie

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  21. Koronarografie

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  22. Levostranná ventrikulografie – levografie

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  23. Dopplerovské vyšetření tepen horní končetiny

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  24. Angiografie horní končetiny

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  25. Dopplerovské vyšetření tepen dolních končetin

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  26. Angiografie tepen pánve a dolních končetin

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  27. Kavografie horní duté žíly

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  28. Kavografie dolní duté žíly

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  29. Dopplerovské vyšetření portálního řečiště

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  30. MR zobrazení intrakraniálních sinů a žil

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  31. Dopplerovské vyšetření žil horní končetiny

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  32. Flebografie horní končetiny

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  33. Dopplerovské vyšetření žil dolní končetiny

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  34. Flebografie dolní končetiny

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  35. Lymfografie dolní končetiny a pánve

  A. Popis normálního nálezu

  B. Stručný popis

  C. Popis patologických odchylek


  Literatura: