P Ř E D M L U V A - - Ukázka pro nezaregistrované

 

P r o f . M U D r. J a r o m í r K o l á ř, D r S c.

 

   Lékařská veřejnost všeho zaměření dostává monografií “Radiologické nálezy - jak je psát a interpretovat” do rukou dílo svým pojetím v naší literatuře ojedinělé. Jeho vedoucí autor klade za hlavní cíl konání jím vytvořeného autorského kolektivu podpořit úplnost, věcnost a srozumitelnost radiologických nálezů s přihlédnutím k potřebám především vlastního oboru. Soubor formulovaných nálezů z různých úseků radiologické činnosti současně umožňuje jednoznačnější pochopení často specifické terminologie všemi odborníky, odkázanými na výsledky zobrazovacích metod.

   Kniha na jedné straně brání tomu, aby radiolog nechtěně něco podstatného pominul. Na straně druhé umožňuje pochopení smyslu a hranic diagnostických výpovědí zobrazovacích postupů oborům dalším. Tento ediční čin tedy plně zapadá do současných snah o standardizaci diagnostických postupů a pochopení jejich algoritmů. Kniha se tak stává solidní bazí pro moderní zpracovávání a předávání těchto nálezů systémy RIS a PACS, zrychlujícími komunikaci a pomáhá bránit vzniku nejasností.

  Osobnost vedoucího autorského kolektivu je známa a oceňována z již dříve vydaného “Kompendia diagnostického zobrazování” téhož nakladatelství. Podařilo se pokrýt všechny podstatné metody a úseky zobrazovací diagnostické činnosti. Úkol byl a zůstává náročný a dynamicky rostou požadavky na něj kladené. Pokus o sjednocení koncepce radiologických nálezů a upřesnění jejich dikce i úplnosti odstraňuje chybějící i obecnější zkušenosti s některými metodami a současně upřesňuje jejich popisovou dikci. Přesto ponechává dosti prostoru k tomu, aby nález zrcadlil zkušenost a obratnost autorského vyjádření a tím i diagnostikova umu. Snižuje riziko, že v chvatu se něco opomene.

   Monografie se s tolika náročnými úkoly vypořádala s nadhledem a podává kvalitní obraz současné praxe. Je položen i solidní základ k jejímu průběžnému doplňování o nové poznatky a metody - nevyhnutelnému při současném bouřlivém rozvoji oboru. Kniha není učebnicí k souvislému čtení, ale odborným rádcem, potřebným v každodenní praxi a ke konzultacím. Jako taková nesporně patří do knihovny každého lékaře - radiologa především. Ke splnění tohoto poslání jí přejeme zasloužený úspěch.

 

   Praha, 7. ledna 2001


 O B S A H

ZKRATKY POUŽÍVANÉ V NÁLEZECH

 Nálezy obecně

Obecná pravidla analýzy snímků

Hlavní funkce nálezu

Kompozice nálezu

Struktura vzorů jednotlivých nálezů

 

Jednotlivé nálezy

Lebka a mozek

Prosté snímky lebky

Paranazální dutiny - prostý snímek

MR paranazálních dutin

Snímky kosti spánkové

CT kostí spánkových

MR kostí spánkových

MR zobrazení čelistního kloubu

Sonografické vyšetření mozku novorozenců a kojenců

Dopplerovské vyšetření mozku

CT mozku

MR mozku

MR hypofýzy

Snímek očnice včetně šikmé projekce dle Rhezeho

Sonografické vyšetření očnic

CT očnic

MR očnic

 Nálezy v oblasti krku

Sonografické vyšetření krku

CT krku se zaměřením na larynx

MR vyšetření krku (obecně)

MR vyšetření krku se zaměřením na hypofarynx

Sialografie příušní žlázy

 Páteř a mícha

Prosté snímky krční páteře

Krční páteř - Sandbergova projekce

Šikmé snímky C páteře

Funkční snímky C páteře

Prostý snímek hrudní páteře

Prostý snímek bederní páteře

Myelografie

Obsah míšního kanálu - anatomie

Radikulografie lumbosakrální

Hrudní myelografie

Krční myelografie

CT páteře a míchy

CT myelografie

Spinální angiografie

Diskografie

MR páteře a míchy

 Nálezy v oblasti hrudníku

Prostý snímek hrudníku

Prostý snímek hrudníku - děti

Tomogram plic

CT hrudníku

HRCT hrudníku

MR hrudníku zaměřená na mediastinum

MR hrudníku zaměřená na srdce

Mamografie

Sonografické vyšetření prsů

MR prsů

Duktografie

 Nálezy v oblasti břicha

Prostý snímek břicha

Prostý snímek břicha - děti

Sonografické vyšetření horní poloviny břicha

Sonografické vyšetření jater, žlučníku, žlučových cest

Sonografické vyšetření sleziny

Sonografické vyšetření slinivky břišní

Sonografické vyšetření dolní poloviny břicha

CT břicha

MR břicha včetně retroperitonea

Peroperační (pooperační) cholangiografie

MR cholangiopankreatikografie (MRCP)

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

Perkutánní transhepatická cholangiografie (PTC)

 Vyšetření urogenitálního traktu

Sonografické vyšetření ledvin

Sonografické vyšetření močového měchýře

Sonografické vyšetření vnitřního genitálu

Vylučovací urografie

CT ledvin a retroperitonea

CT pánevní oblasti

MR pánevní oblasti

MR pánevní oblasti - genitální systém

Retrográdní cystografie

Mikční cystouretrografie

Řetízková cystouretrografie

Sonografické vyšetření skróta

Dopplerovské vyšetření skróta

MR skróta

Hysterosalpingografie

 Vyšetření trávicí trubice

Polykací akt - hypofarynx

Pasáž jícnem

Sonografické vyšetření gastroezofagálního refluxu

Sonografické vyšetření střevních kliček

Rtg žaludku a duodena

Pasáž žaludkem a tenkým střevem

Enteroklýza

Irigografie

Defekografie

Fistulografie

 Zobrazení skeletu

Sonografické vyšetření měkkých částí

Prostý snímek skeletu - obecně

CT skeletu - obecně

MR skeletu - obecně

Prostý snímek ramena

Sonografie ramena

CT ramena

Artrografie ramena

MR ramena

Prostý snímek lokte a předloktí

Prostý snímek zápěstí a ruky

Prostý snímek karpálního tunelu

Artrografie zápěstí

Prostý snímek pánve

Prostý snímek dětských kyčlí

Sonografie kyčle novorozenců a kojeneců

Sonografie kyčelního kloubu u starších dětí i dospělých

Artrografie kyčle

Prostý snímek femoru

Prostý snímek kolena

Sonografie kolena

Artrografie kolena

MR kolena

Poloaxiální snímek patel

Prostý snímek bérce

Prostý snímek hlezna

Prostý snímek nohy a přednoží

Vyšetření cév

Angiografie aortálního oblouku

Dopplerovské vyšetření supraaortálních tepen

MR angiografie extrakraniálních supraaortálních tepen

Angiografie a. carotis interna

Angiografie a. vertebralis

Angiografie a. carotis externa

MR angiografie (MRA) intrakraniálních tepen

CT angiografie intrakraniálních tepen

Angiografie hrudní aorty

Angiografie bronchiálních tepen

CT angiografie hrudní / břišní aorty

MR angiografie aorty

Angiografie břišní aorty

Coeliakografie , angiografie a. mesenterica superior 

Dopplerovské vyšetření břišní aorty a jejích větví

Dopplerovské vyšetření renálních cév

Angiografie renálních tepen

CT / MR angiografie renálních tepen

Plicní angiografie

CT plicní angiografie

Koronarografie

Levostranná ventrikulografie - levografie

Dopplerovské vyšetření tepen horní končetiny

Angiografie horní končetiny

Dopplerovské vyšetření tepen dolních končetin

Angiografie tepen pánve a dolních končetin

Kavografie horní duté žíly

Kavografie dolní duté žíly

Dopplerovské vyšetření portálního řečiště

MR zobrazení intrakraniálních sinů a žil

Dopplerovské vyšetření žil horní končetiny

Flebografie horní končetiny

Dopplerovské vyšetření žil dolní končetiny

Flebografie dolní končetiny

Lymfografie dolní končetiny a pánve

 


 ZKRATKY POUŽÍVANÉ V  NÁLEZECH

a.  - arterie

ACE - arteria carotis externa

ACI - arteria carotis interna

AG - angiografie

ao. - aorta

AP - anteroposteriorní

C - krční

c. - colon

CS - cerebrospinální

CT - výpočetní tomografie

d. - ductus

ERCP - endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

GER - gastroezofagální reflux

H - Hounsfieldova jednotka

i.v. - intravenózně

IVU - intravenózní vylučovací urografie

KDZ - Kompendium diagnostického zobrazování

k.l. - kontrastní látka

lig. - ligamentum

LS - bederní a křížová

M - muž

MR - magnetická rezonance

MRCP - endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

PA - posteroanteriorní

PD - proton density

P /L - vpravo / vlevo

PTC - endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

r. - ramus

s. - sinus

Si - intenzita signálu

SI - sakroilické synchondrózy

sono - sonografie

Th - hrudní

tr. - truncus

v. - véna

VUR - vezikoureterální reflux

Ž - žena


1/ Ú V O D

 

   Diagnostické zobrazování je komplexní a technicky se rychle rozvíjející obor, který zahrnuje stále se rozšiřující počet zobrazovacích metod, technik a postupů. Každý radiolog provádí jednotlivá vyšetření s různou frekvencí.

   Rychlá orientace při popisu různých vyšetření a anatomických systémů je se zvyšujícím se počtem metod stále obtížnější. Při popisu je nutné vždy analyzovat jednotlivé anatomické struktury a sledovat typy morfologických změn. Pro snadnější systematický popis výsledků vyšetření jednotlivými zobrazovacími metodami by měla sloužit tato publikace.

   Struktura a rozsah popisů jsou a budou diskutovány. Každý zkušený radiolog má po určitém čase svůj ustálený slovník používaných výrazů a vlastní strukturu popisu jednotlivých vyšetření. Ten si ale vytváří celý profesionální život. Pro nové zobrazovací metody a postupy musí i zkušený radiolog hledat nové pojmy a výrazy.

   Proto jsme se společně snažili vytvořit standardní popisy normálních nálezů i patologických změn, jako vodítko pro zkušenější radiology a učební text pro studenty lékařských fakult a začínající radiology.

   Při velkém rozsahu a záběru celé knihy je téměř jisté, že některé oddíly bude nutné doplnit, opravit či v průběhu času přepracovat.Všem čtenářům a uživatelům této knihy proto budeme vděčni za veškeré rady a připomínky.

 

 

Praha, leden 2001 Autoři