Předcházející kapitola Následující kapitola 30. PLÍCE
30.17.Intersticiální změny plicního parenchymu


  zmnožení intersticiální kresby

I. Etiologie

  A.Vlastní intersticiální vazivová tkáň
  1. / intersticiální edém
  1. / chronická intersticiální zánětlivá reakce
  1. / intersticiální fibróza
  1. / kolagenózy
  1. / amyloid
  1. / infiltrace nádorem
  1. / dezmoplastická reakce na nádor
  B.Lymfatické cévy
  1. / karcinomatózní lymfangiopatie - 7 % plicních metastáz, nádorové buňky v intersticiu následně s blokádou lymfatických cév, edémem a fibrózou
  nejčastěji u karcinomu plic, prsu, žaludku, štítné žlázy, pankreatu, laryngu a cervixu dělohy
  retikulární kresba, Kerleyovy linie A, B
  síť lineárních hyperdenzit v kontaktu s pleurou s noduly - obraz "korálů" - většinou oboustranně
  zvýrazněné sekundární lobuly i bronchovaskulární střed lobulů - noduly, nepravidelná distribuce
  zvětšené hilové uzliny ve 20-50 %
  někdy současně výpotek
  1. / kongenitální plicní lymfangiektázie - manifestace hned po porodu
  retikulární změny
  subpleurální cysty
  ektatické lymfatické cesty v pleuře, septech a podél bronchů
  hyperinflace, atelektázy, PNO
  C.Plicní žíly
  1. / levostranné selhání srdeční
  1. / obstrukční venózní choroba

II. Základní typy rentgenového obrazu

  obraz intersticiálních změn sestává ze základních dvou typů změn (lineární a nodulární) a široké škály přechodů mezi nimi
  konečným stavem je úplné porušení struktury plíce - voštinovitá plíce - viz PLÍCE / Voštinovitá plíce
  A.Lineární typ změn
  retikulární obraz - síť lineárních zvýšení denzity
  ztluštění interlobulárních sept
  Kerleyovy linie A - dlouhá lineární zvýšení denzity v horních polích, spíše centrálně v parenchymu
  Kerleyovy linie B - krátká horizontálně probíhající lineární zvýšení denzity v kostofrenickém úhlu a retrosternálně v kontaktu s pleurou
  B.Nodulární typ změn - ostře ohraničené oválné zvýšení denzity (na rozdíl od změn v alveolech s neostrým ohraničením)
  C.Další rentgenologické znaky
  neostré ohraničení hilů
  zbytnění peribronchiálního pláště
  neostré ohraničení cév
  zvýšení denzity při plicních bázích
  drobné výpotky
  rozšíření - zvýraznění hlavního interlobia
  D.HRCT obraz - nejcitlivější a nejpřesnější zobrazovací metoda
  neostré ohraničení interlobia, stěn bronchů a cév - "zuby pily"
  zesílení interlobulárních sept sekundárních lobulů - polygonální útvary s centrálně probíhající plicní tepnou
  lineární zvýšení denzity dosahující až k pleuře a periferně se nezužující
  drobné, ostře ohraničené noduly, nejlépe odlišitelné subpleurálně i v sousedství hlavního interlobia
  drobné buly subpleurálně - již okrsky voštinovité plíce
  obraz mléčného skla - zbytnění intersticia a vyplnění intraalveolárních prostorů
  při současném postižení bronchiolů obraz mozaiky - viz PLÍCE / Atypické pneumonie

III. Intersticiální změny a výpotek

  A.Akutní
  1. / edém
  1. / infekce - virové, mykoplasmata
  B.Chronické
  1. / městnání při srdečním selhání
  1. / karcinomatózní lymfangiopatie
  1. / lymfom, leukémie
  1. / kolagenózy - lupus erythematodes, revmatická artritida
  1. / lymfangiektázie
  1. / lymfangiomyomatóza
  1. / azbestóza - kromě výpotku patrny i pleurální změny

IV. Intersticiální změny a zvětšený hilus

  A.Tbc - aktivní tbc se vyvine u 5-10 % exponovaných, v současnosti postiženo ve světě okolo 10 miliónů lidí, původce je v 95 % M. tuberculosis, četnost infekcí atypickými mykobakteriemi se zvyšuje
  nejčastěji onemocní děti, adolescenti v pubertě, staří lidé, diabetici, nemocní AIDS, alkoholici, nemocní se silikózou, se sarkoidózou
  po exsudativní fázi vzniká kaseózní nekróza, hyalinizace a tvorba granulomů, kalcifikace a osifikace
  v 10 % pak následuje chronická destruktivní forma - nejčastěji u mladých dospělých a u dětí do 1 roku
  1. / primární tbc - asymptomatická až v 91 %
  pozdní přecitlivělost tj. pozitivní tuberkulinová reakce vzniká až za 2-10 týdnů, většinou spontánní hojení
  nespecifická alveolitida, někdy větší zastínění až 5-7 cm, dolní nebo střední lalok a přední segment horního laloku
  po 10 dnech uzel s centrální kolikvací a granulační tkání periferně - Ghoneova léze, následně kalcifikuje
  zvětšené hilové (60 %) a mediastinální (40 %) hypodenzní uzliny, se sycením na periferii, častěji u dětí, v 80 % vpravo - často komprimují tracheu
  atelektáza při kompresi bronchu, vzácněji provalení do bronchu
  výpotek v 10-40 %
  následná kalcifikace hilových uzlin a zjizvení či kalcifikace v parenchymu - společně s Ghoneovou lézí - Rankeho komplex = primární komplex
  1. / generalizace - progresivní primární tbc - při nedostatečné imunitní reakci a hematogenním rozsevu
   - solitární apikální ložisko či infiltrát, tzv. Simonovo ložisko má na CT obraze centrální projasnění
   - Assmanův infraklavikulární infiltrát
   - pleuritis exsudativa - miliární ložiska na pleuře a výpotek
   - miliární tuberkulóza - možné jako pokračování primární infekce či reaktivace postprimární, jen ve 2-3%, často postiženy i jiné orgány
  difuzní drobné uzlíky 2-3 mm na prostých snímcích patrny až po 6 týdnech
  1. / postprimární tbc - orgánové stadium, většinou až v dospělosti
  za týdny až roky po primární tbc, imunita po primární tbc zabrání vzniku onemocnění až u 90 % osob
   - exsudativní lobulární kaseózní pneumonie
  neostře ohraničený infiltrát s velmi pomalým vývojem oproti nespecifické pneumonii
   - produktivní forma - tuberkulom
  uzel 0,5-4 cm, často s kalcifikací
  hladké ohraničení
  časté drobné satelitní uzlíky s kalcifikacemi
   - kavernózní forma - kaseozní nekróza, vznik dutiny s nepravidelnou stěnou 3-5 mm, někdy s kalcifikacemi
  drobné infiltráty lemující dutinu
  často drénující bronchus
   - fibrocirhotická forma - zjizvení však nevyloučí floridní stadium v těsném sousedství
  fibrotická indurace apikálně, zde někdy ohraničené ztluštění pleury a extrapleurální tuk 3-25 mm tvoří "apikální čapku"
  vytažení hilu kraniálně
  trakční bronchiektazie, atelektáza, emfyzém s bulami
  Rasmussenovo aneuryzma
  kyfoskolióza, pleuritis kalkarea
  B.Sarkoidóza - systémové granulomatózní onemocnění s granulomy s epiteloidními buňkami a obrovskými Langhansovými buňkami
  etiologie neznámá - nejspíše nespecifická, podmíněna imunologickou reakcí
  20-40 let, 3x častěji ženy, černoši 14x častěji
  erythema nodosum - náhlý symetrický výsev podkožních červených bolestivých hrbolů na bércích, vzácně i na stehnech, předloktí a trupu, zánik za 14 dnů, jde o nespecifickou alergickou reakci
  plíce jsou postiženy až u 90 % nemocných, respirační obtíže jsou většinou dominantní klinický příznak
  nezobrazovací dg. je možná Kveimovým testem (pozitivní v 70 %), či bioptickým nálezem
  přecitlivělost, abnormální imunoglobuliny, hyperkalcémie, 20-50 % lymfocytů v bronchopulmonální laváži se zvýšeným počtem supresorových T-lymfocytů
  současně s tbc ve 13 %
  v 75 % úplný ústup adenopatie, ve 33 % ústup změn v parenchymu, ve 20 % plicní fibróza
  /Klasifikace/
  stupeň 0 - normální nález
  stupeň 1 - lymfadenopatie
  stupeň 2 - lymfadenopatie a postižení plicního parenchymu
  stupeň 3 - pouze postižení plicního parenchymu
  stupeň 4 - plicní fibróza (někteří autoři jej neužívají)
  /HRCT/ - vyšetření usnadní rozhodnutí o nasazení kortikosteroidů, obraz může být patognomonický
  četné ostře ohraničené uzly o velikosti 3-10 mm- granulomy v intersticiu
  granulomy v průběhu interlobia
  acinární = alveolární typ - mnohočetné, neostře ohraničené noduly
  ohraničené ztluštění pleury - pseudoplaque
  peribronchiální ztluštění
  výpotek s velkým počtem lymfocytů
  zvýšena aktivita na scintigrafii s Galliem
  1. / akutní forma - Löfgrenův syndrom
  oboustranná hilová adenopatie, kožní projevy, vzácněji horečka, artralgie velkých kloubů
  změny nejčastěji ve středním plicním poli
  1. / chronická forma
  v 50 % asymptomatická, úbytek váhy, únavnost
  při pokročilých změnách v parenchymu vzniká progresivní fibróza s retrakcí do horního laloku
  trakční bronchiektazie
  dorzální posun hlavních a lobárního bronchu pro horní lalok při zmenšení objemu horního laloku
  C.Karcinomatózní lymfangiopatie
  D.Malobuněčný karcinom
  E.Lymfom, leukémie
  F.Silikóza
  G.Virové pneumonie - vzácně
  H.Mykózy

V. Intersticiální změny apikálně

  A.Tbc - časté kalcifikace, rozpadové dutiny
  B.Změny po ozáření - bez kalcifikací, anamnéza, mastektomie, postradiační změny žeber, někdy i klíčku
  ostré ohraničení změn dle velikosti a tvaru ozařovaného pole a obloukovitá vyklenutí směrem ke zdravému parenchymu, často v okolí trakční emfyzém
  C.Sarkoidóza
  D.Chronická exogenní alergická alveolitida
  E.Progresivní masivní fibróza - periferní emfyzém a infiltráty, drobné noduly, možné skořápkovité kalcifikace
  F.Spondylitis ankylosans - plicní změny pouze u 1 %, vždy již těžké změny na obratlech, též KLOUBY / Sakroileitida a JINÉ ZMĚNY OBRATLŮ / Změny ohraničení obratlových těl
  pouze fibróza, bez granulomů, téměř vždy bilaterální
  časté dutiny podobné tbc
  možná superinfekce aspergilem či atypickými mykobakteriemi
  časté bronchiektazie
  G.Eozinofilní granulom
  H.Cystická fibróza

VI. Intersticiální změny bazálně

  A.Idiopatická fibróza = kryptogenní fibrotizující alveolitida (KFA) - exsudativní zánětlivý proces s následnou organizací, nejčastější onemocnění plicního intersticia
  nejčastěji mezi 40-60 rokem, doba trvání je 4-6 let, lepší prognóza u mladších žen, u dětí
  průměrná doba přežívání je 4-6 let
  progresivní dušnost, chronický dráždivý kašel, vahový úbytek, někdy paličkovité prsty
  častější výskyt bronchogenního karcinomu
  bronchoalveolární laváž pomáhá určit typ onemocnění
  intraalveolární obsah, získaný při výplachu jedné či několika subsegmentálních oblastí plic většinou v oblasti středního laloku nebo linguly při zaklínění bronchu
  pokles alveolárních makrofágů (AM) pod 85 % z celkového počtu buněk je známkou alveolitidy
  dle zmnožení jiných buněk v BAL tekutině - alveolitida leukocytární, lymfocytární, eozinofilní nebo smíšená
  pro definitivní diagnózu je nutné histologické vyšetření tkáně odebrané plicní biopsií - nejčastěji videotorakoskopicky
  /Rtg/
  polosyté snížení transparence
  retikulonodulární změny parenchymu, nejvýraznější v dolních plicních polích, při bazích
  neostré ohraničení srdečního stínu
  vyšší stav bránice vyvolaný zmenšeným objemem plíce
  /HRCT/ - též viz výše
  drobná nodulární a lineární zvýšení denzity typicky nejvýraznější dorzobazálně subpleurálně
  drobné četné buly a v konečném stádiu voštinovitá plíce
  1. / deskvamativní intersticiální pneumonie (DIP) - akutní alveolitida s intraalveolárním exsudátem s převahou leukocytů a lymfocytů a s malým podílem fibrotických změn
  pokládána za časnou, reverzibilní fázi onemocnění, kterou je možno lépe ovlivnit kortikosteroidy
  v 15-20 % normální nález na prostém snímku hrudníku
  1. / obvyklá intersticiální pneumonie (UIP) - výraznější podíl intersticiálního exsudátu a intersticiálních fibrotických změn
  změny v parenchymu jsou většinou již nereverzibilní
  1. / Hammanův - Richův syndrom - velmi rychle progredující KFA
  B.Sklerodermie - systémové idiopatické onemocnění
  ženy 3x častěji, 40-60 let
  intersticiální plicní změny až ve 25 %, častější u pokročilých kožních změn
  onemocnění plicních cév vedoucí k fulminantní plicní hypertenzi u méně než 10 % nemocných, cor pulmonale není časté
  častější výskyt rakoviny plic, artralgie v 50-80 %
  retikulární změny, směrem bazálním výraznější
  alveolární změny - při aspiraci u poruch motility jícnu
  drobné subpleurální buly bazálně, později voštinovitá plíce
  C.Sarkoidóza - méně často, pozdní stadium, podrobně viz PLÍCE / Intersticiální změny plicního parenchymu
  D.Revmatická artritida - plicní změny až v 90 %, u juvenilní formy vzácně, nejčastěji postiženo intersticium, poté pleura
  převážně nodulární až retikulonodulární změny, voštinovitá plíce
  opakované pleuritidy s výpotky, ztluštění pleury
  někdy bulózní změny
  uzly 5-70 mm, někdy s centrálním rozpadem
  někdy bronchiolitida
  E.Aspirace
  F.Bronchiektazie
  G.Azbestóza = chronická progresivní difuzní intersticiální fibróza u nemocných s expozicí azbestem v anamnéze a dostatečným intervalem mezi expozicí a změnami
  restriktivní typ funkčních změn a změněná difuzní kapacita
  pouze pleurální změny se neoznačují jako azbestóza, přestože jsou pro expozici azbestem typické - též viz PLEURA, HRUDNÍ STĚNA A BRÁNICE / Pleurální výpotek a PLEURA, HRUDNÍ STĚNA A BRÁNICE / Ohraničené ztluštění pleury
  neostrá hranice srdečního stínu a bránice - hlavně při současných intersticiálních a pleurálních změnách
  nejvýrazněji postiženy dorzální subpleurální oddíly plic
  /HRCT/
  hyperdenzní linie paralelní s pleurou ve vzdálenosti do 1 cm od ní - někdy nutná poloha na břiše k odlišení gravitačních změn
  hyperdenzní pruhy probíhající kolmo na pleuru
  subpleurální retikulární změny až voštinovitá přestavba
  H.Dermatomyozitida = polymyozitida - onemocnění svalů, nervů a kůže s atrofií svalových vláken , edémem, koagulační nekrózou a s mukoidní degenerací
  ženy 2x častěji, maximum výskytu do 10 let a ve věku 50-60 let, plíce postiženy jen v 15 %
  retikulonodulární změny, vzácně voštinovitá plíce
  vysoký stav bránice při postižení dýchacích svalů
  aspirační pneumonie při postižení polykacích svalů

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly