Předcházející kapitola Následující kapitola 24. MÍCHA
24.6.Intradurální, extramedulární útvar

  A.Meningeom - 25-45 % všech nádorů v páteřním kanále, 12 % všech meningeomů, v 50 % intradurálně
  80 % ženy, nad 40 let, nejčastěji Th (82 %), poté oblast for. magnum, v 90 % při laterálním okraji
  komprese kořenů a míchy
  rozšíření kanálu, vzácně eroze
  kalcifikuje méně často než intrakraniálně
  izodenzní vzhledem ke svalům
  izosignální k šedé hmotě na T1 i T2 obrazech
  výrazné, většinou homogenní sycení pod Gd
  B.Neurofibrom - 25-35 % všech nádorů v páteřním kanále, nejčastěji u neurofibromatózy I. typu - pak mnohočetné
  zvětšení foramina
  odtlačení míchy na druhou stranu
  útvar ve tvaru přesýpacích hodin hypodenzní v porovnání se svaly - 20-30 H
  lehce vyšší signál T1 v porovnání se svaly, T2 vysoký signál periferně a nižší centrálně
  C.Lipom - 1 % všech nádorů páteřního kanálu
  1. / intradurálně - subpiálně, juxtamedulárně je lipom v 60 %, v 75 % je dorzálně
  25 % do 5 let, 55 % 20-30 let
  C - 12 %, C-Th 25 %, Th - 30 %, není vhodný k operaci
  zvětšený kanál
  izolovaná spina bifida
  dorzálně myeloschisis
  exofytická část při okrajích
  syringomyelie pouze ve 2 %
  1. / extradurálně - takto uložen v 40 %, téměř vždy bez dysrafizmu, C-Th oblast
  1. / lipomyelomeningokéla - 84 % lipomů míchy, nejčastěji do 6 měsíců, 20 % všech expanzí v LS oblasti, může být jak intramedulárně tak epidurálně uložený, v 7 % po celé délce míchy
  1. / lipom filum terminale
  D.Dermoid
  E.Angiom
  F.Ependymom
  G.Terminální ventrikulus - kulovité vyklenutí centrálního kanálku na jeho konci, varianta
  chybí glióza v okolí a sycení po k.l.
  H.Metastázy nádorů CNS - nejčastěji LS, dorzálně Th páteř
  ztluštění a uzly na nervových kořenech
  nepravidelná kontura durálního vaku
  zvětšení míchy - při metastázách na povrchu
  sycení po Gd
  1. / meduloblastom
  1. / ependymom
  1. / anaplastický gliom - glioblastom
  1. / germinom
  1. / pinealom
  1. / primitivní neuroektodermální nádory (PNET)
  1. / maligní papilom chorioidálního plexu
  1. / angioblastický meningeom
  I.Metastázy jiných nádorů - časté subarachnoidální krvácení
  1. / melanom
  1. / choriokarcinom
  1. / adenokarcinom ledvin
  1. / bronchogenní karcinom
  1. / karcinom prsu
  1. / lymfom
  uzly dorzálně v míšním kanálu, ztluštění mening, jejich sycení

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly