Předcházející kapitola Následující kapitola 20. NÁDORY CNS
20.4.Nádory dle lokalizace u dětí a mladistvých


I. Nádory mozkových hemisfér

  A.Astrocytom - 37 % supratentoriálních nádorů, 30 % všech astrocytomů u dětí, stupně a typy astrocytomů podrobně viz NÁDORY CNS / Klasifikace primárních nádorů CNS , CT a MR znaky v oblasti hemisfér viz NÁDORY CNS / Nádory a expanzivní procesy CNS dle lokalizace , v oblasti mozečku viz NÁDORY CNS / Nádory dle lokalizace u dětí a mladistvých
  B.Oligodendrogliom

II. Nádory postranních komor

  A.Ependymom (5 %)
  B.Papilom chorioidálního plexu (12 %)

III. Nádory III. komory

  A.Koloidní cysta
  B.Ependymom

IV. Nádory corpus callosum

  A.Astrocytom
  B.Lipom

V. Nádory a expanzivní procesy epifýzy (glandula pinealis)

  dermoid, který je častý ve střední čáře není nikdy v oblasti epifýzy
  /Angio/ - známky expanze v této oblasti
  elevace v. cerebri interna
  dorzální dislokace v. praecentralis
  A.Germinom = pinealom = dysgerminom - (8 %), nejčastější nádor gl. pinealis, více než 50 %, obdoba seminomu a dysgerminomu ovarií
  mezi 10-25 roky, chlapci 10 x častěji
  Parinaudův syndrom - nemožnost pohledu vzhůru při útlaku tectum mesencephali, u menších dětí pubertas praecox
  časté metastázy likvorem, nádor výrazně radiosenzitivní, až 75 % přežívání
  infiltrativně polylobulární rostoucí nádor
  odtlačení kalcifikované gl. pinealis - ta kalcifikována u tohoto nádoru ve 100 %, vzácněji psammomatózní kalcifikace
  útlak aquaeductus cerebri a následný hydrocefalus
  infiltrace lamina quadrigemina a talamu
  sycení mírné až výrazné
  /MR/
  nádor se signálem odpovídajícím šedé hmotě
  výrazné sycení po k.l.
  B.Pineální teratom - 2. nejčastější nádor gl. pinealis - 15 %, obsahuje části ekto-, mezo- i endodermu, benigní nádor
  do 20 let, chlapci 2-8 x častěji
  bolesti hlavy, vznik hydrocefalu, syndrom hypotalamu, Parinaudův syndrom, velmi často hormonálně aktivní, elevace AFP
  ruptura vzácná
  /MR/ a /CT/
  většinou ostře ohraničené ložisko pineálně, peripineálně, ale i supraselárně
  kalcifikace v 80 %
  výrazně heterogenní složení - může obsahovat též chrupavku, tuk, vlasy
  častá cystická degenerace nádoru
  tuk není v žádném jiné nádoru glandula pinealis
  heterogenní či prsténčité sycení
  různá intenzita signálu většinou smíšený T1 i T2 signál, vysoký T1 signál při přítomnosti tuku
  někdy hladinky tekutina - tuk
  při ruptuře a tukové složce chemická meningitida
  C.Pineoblastom - maligní nádor z primitivních pineálních buněk - obdoba meduloblastomu, či neuroblastomu, nejčastěji u dětí, metastazuje přes meningy a mok, přímo přerůstá na vermis a do III. komory
  /CT/
  neostré ohraničení, izo- až hyperdenzní expanze, odtlačení původní kalcifikace
  výrazné sycení po k.l.
  izosignální až hypersignální jak na T1 tak na T2 obrazech
  výrazné zvýšení signálu po k.l.
  D.Pineocytom - pomalu rostoucí nádor ze zralých pineálních buněk, v jakémkoli věku, častěji ženy, může metastazovat mokem
  /CT/
  ostře ohraničený nádor, odtlačení původní kalcifikace
  nativně izo-, až hyperdenzní expanze, homogenní sycení
  /MR/
  střední signál T1 i T2, vzácněji signál odpovídající moku, ale s trabekulacemi - loukotěmi
  po k.l. někdy sycení
  E. Pineální teratokarcinom - vysoce maligní typ dysgerminomu, do 20 let, muži
  invaze okolních struktur
  krvácení do nádoru
  homogenní sycení po k.l.
  F. Pineální gliom - vzácný
  vzácně kalcifikuje, sycení je možné
  lehce snížený T1 signál a zvýšený T2 signál
  G.Choriokarcinom - většinou zvýšená hladina HCG, může metastazovat mokem
  často signál odpovídající krvácení - T1 vysoký, T2 hypo-, izo- či hypersignální
  H.Trilaterální retinoblastom - vždy již retinoblastom v anamnéze
  vysoký T2 a nízký T1 signál
  I.Pineální cysta - relativně častá v jakémkoli věku, častěji diagnostikována u dospělých, jako náhodný nález - nejlépe patrná na MR v sagitální rovině
  /CT/
  hypodenzní útvar okrouhlého tvaru, někdy s diferencovatelnou tenkou stěnou
  většinou o průměru do 10 mm
  bez kalcifikací, bez sycení po k.l.
  /MR/
  homogenní vysoký T2 a nízký T1 signál - jako mok
  J.Meningeom tentoriofalciformní - především subspleniální, spíše u starších dospělých, podrobně viz NÁDORY CNS / Klasifikace primárních nádorů CNS

VI. Nádory optického chiazmatu

VII. Nádory hypotalamu

  porucha "řízení" hypofýzy může vyvolat hormonální poruchy
  A.Gliom - 8 % supratentoriálních nádorů u dětí, nejčastěji ve věku 2-4 roky, diencefalický syndrom, porucha vizu
  B.Hamartom

VIII. Nádory mozkových plen

  A.Meningeom - 3 % supratentoriálních nádorů u dětí
  B.Durální sarkom
  C.Schwannom

IX. Nádory mozečku a IV. komory u dětí a mladistvých

  A.Meduloblastom - nejčastější nádor zadní jámy u dětí, 15-20 % všech nádorů CNS u dětí, 30-40 % všech nádorů zadní jámy u dětí
  nejčastěji u dětí do dvou let, 40 % do pěti let, 75 % do 10 let věku, chlapci 2-4x častěji
  nausea, zvracení, ataxie, bolesti hlavy, zvětšování hlavy
  špatná prognóza, ale výrazně radiosenzitivní - společně s resekcí nejlepší výsledky
  /CT a MR/
  vyrůstá nejčastěji ze stropu IV. komory a z granulární vrstvy velum cerebelli inf.
  v době dg. obvykle cca 2 cm
  zavzetí aquaeductus cerebri a IV. komory, hydrocefalus
  invaginace a/nebo dislokace IV. komory
  šíření do oblasti cisterna magna a přes foramina Luschkae do mostomozečkové cisterny
  vzácněji (hlavně u dospělých) šíření do mozečkových hemisfér, pontu a supratentoriálně
  vzácněji osteosklerotické metastázy v kostech
  /CT/
  v 70 % lehce hyperdenzní, izodenzní ve 20 %
  rychlé a výrazné homogenní sycení po k.l.
  atypicky cystické okrsky (10 %), kalcifikace (12 %), krvácení (3 %)
  /MR/
  hyposignální proužek odděluje nádorovou masu od IV. komory, tento proužek chybí u ependymomu
  hypersignální kapsula na PD obrazech v 45 % oddělující nádorovou masu od spodiny IV. komory
  izo- častěji hypersignální T2
  až ve 30-100 % šíření mokem subarachnoidálně a subependymálně
  B.Astrocytom - 2. nejčastější nádor zadní jámy u dětí, 10-20 % nádorů mozku u dětí, histologicky jde nejčastěji o obdobu juvenilního pilocytárního astrocytomu, stupně astrocytomů podrobně viz NÁDORY CNS / Klasifikace primárních nádorů CNS , CT a MR znaky v oblasti hemisfér viz NÁDORY CNS / Nádory a expanzivní procesy CNS dle lokalizace
  v mozečku 40 %, v pontu 20 % ze všech astrocytomů u dětí, maximum výskytu je ve věku 3-8 let
  velmi dobrá prognóza, při chirurgickém odstranění přežívání nad 10 let u 94 %
  vzácně produkce erytropoetinu a polycytemie
  excentrické uložení v mozečku
  v době dg. obvykle velikost nad 6 cm
  dceřiné uzly a cysty vzácně, častěji v mozečkových hemisférách než při růstu mimo mozeček
  /CT/
  hypodenzní ložisko, ale denzita vyšší než mok, při okraji vyšší denzita - komprimovaná část mozečku
  někdy kalcifikace - 20 %
  bez zvýšení denzity po k.l., někdy sycení solidních uzlů
  mírný edém
  /MR/
  nízký T1 signál, obtížně odlišitelný vlastní nádor od mírného vazogenního edému v okolí
  vysoký T2 signál
  bez či s minimálními známkami expanze
  cystická komponenta s vyšším T1 signálem než mok - vzhledem k vysokému obsahu proteinů
  minimální zvýšení signálu po k.l.
  sycení drobných uzlů i stěny cysty
  C.Ependymom - až 70 % všech ependymomů je v této lokalizaci, 15 % nádorů zadní jámy u dětí, podrobněji viz NÁDORY CNS / Nádory a expanzivní procesy CNS dle lokalizace
  D.Juvenilní pilocytický astrocytom - maximum výskytu mezi 1.-9. rokem, často spojen s neurofibromatózou
  nejčastěji v mozečku, v okolí III. a IV. komory a chiazmatu
  nejbenignější z astrocytomů, prakticky bez recidiv po operaci
  uzel ve stěně cystického útvaru v mozečku
  drobné i větší cysty

X. Nádory mozkového kmene u dětí a mladistvých

  téměř vždy inoperabilní, po biopsii záření
  A.Gliom (16-21 %) - většinou astrocytom, glioblastom u 7 % postižených dětí, až 40 % falešně maligní
  maximum 6-8 let
  infiltrativní typ častější v pontu, cystický v tegmentu
  pontomedulárně v 80 %, v mezencefalu 60 %
  /CT/
  velmi často izodenzní a lze jej diagnostikovat až při změně morfologie
  při krvácení a nekróze horší prognóza
  kalcifikace ve 4 %
  /MR/
  vysoký T2 signál
  sycení po Gd velmi variabilní
  šíření z pontu do mozečku v 40 %, do krční míchy v 35 %, z mezencefala do zadní části talamu v 30 %
  B.Nádory z oblasti gl. pinealis - promítají se někdy do horní části pontu
  C.Metastázy
  D.Cystické ložisko ve výši tectum mesencephali = čtverohrbolí
  nejzřetelněji patrno na sagitálních MR obrazech
  1. / cysta gl. pinealis - se může promítat do této oblasti, většinou je zřetelně kraniálněji
  1. / arachnoidální cysta cisterna quadrigemina
  lamina tekti dislokována ventrálně
  1. / stenóza aquaeductus cerebri
  lamina tekti dislokována dorsálně
  1. / gliom tekta
  cystické změny přímo v oblasti lamina tekti, později expanze
  1. / ependymální cysta - též přímo v parenchymu lamina tekti

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly