Předcházející kapitola Následující kapitola 3. SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ
3.8.Projasnění s objemnou expanzí


  jde o expanzi v kosti i mimo kost

I. Maligní nádory

  A.Metastázy
  B.Plazmocytom = myelom - někdy postiženy i okolní měkké tkáně, SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Ložiskové projasnění ve dřeni
  C.Chondrosarkom - nádor z chondroblastů
  1. / centrální - třetí nejčastější primární kostní maligní nádor
  muži postiženi 2x častěji, v 50 % ve věku nad 40 let, u dětí jen 10 % nádorů, ale většinou infaustní průběh
  v 85 % mají nemocní hyperglykémii - paraneoplastický projev nádoru
  nejčastěji postižen femur (obě metafýzy), humerus (proximální) pánev (os pubis), tibie a fibula (proximální metafýzy), lebka, žebra, sternum
  projasnění se sklerotickým okrajem, erozí kortikalis a expanzí
  čím neostřejší ohraničení, tím malignější nádor
  většinou postiženy metafýzy, často v době dg. již zasaženy i ostatní části kosti
  bodové či morušovité kalcifikace nádorové hmoty až v 65 %, dobře patrny na CT - čím pruhovitější jsou kalcifikace, tím je nádor malignější
  často prorůstá i mimo kost - hmatný útvar
  někdy endostální zbytnění kortikalis při okraji nádoru
  někdy periostóza rozšiřující kortikalis až s pagetoidním obrazem
  /AG/
  stupeň patologické vaskularizace odpovídá stupni malignity
  avaskulární nález nevylučuje malignitu
  1. / periferní - maligní degenerace exostóz, většinou mnohočetných
  nejčastěji mezi 50.-60.rokem, mírně častěji muži
  velký, nebolestivý otok v oblasti humeru, femuru, pánve, lopatky, sterna, žeber, obličejových kostí
  velký útvar spojený se spongiózní kostí širokou stopkou, s velmi sytým středem
  typické chondroidní, bodové až vločkovité kalcifikace
  nejprve zesílení kortikalis v oblasti dotyku s kostí, v pozdním stadiu destrukce
  1. / chondrosarkom ze světlých buněk - častá záměna za chondroblastom
  proximální femur, proximální humerus, proximální ulna, krycí ploténka obratlů, raménka os pubis
  většinou až po uzávěru epifýz, mezi 19.-68. rokem
  oválné, ostře ohraničené ložisko projasnění se sklerotickým lemem
  většinou obsahuje kalcifikace
  kost je zvětšena a je patrný zřetelný růst nádoru
  D.Fibrosarkom - 4 % maligních nádorů kostí
  až 30 % vzniká sekundárně - při Pagetově chorobě, z dezmoplastického fibromu, kostního infarktu, osteoklastomu, následně po ozáření
  1. / centrální = intramedulární
  nejčastěji ve věku 30 - 50 let
  hmatný, bolestivý útvar
  50 % v okolí kolena, dále postihuje pánevní kosti, čelisti, vzácně i malé kosti ruky
  metastázy relativně pozdě, nejčastěji do plic, lymfatických uzlin
  excentrické projasnění ve dřeni, nejčastěji v oblasti metadiafyzární
  v době dg. většinou již patrna destrukce kortikalis, zřetelná periostální reakce a útvar v měkkých tkáních
  expanze kosti většinou chybí
  /AG/
  hypervaskularizace, patologické cévy, v 50 % invaze do nutritivních cév
  1. / periostální - velmi vzácný nádor z periostální pojivové tkáně
  nejčastěji postižena lopata kyčelní, femur, lopatka, žebra, čelisti
  E.Sarkom z retikulárních buněk
  F.Liposarkom - v kostech velmi vzácný
  polovina popsaných případů je ve femuru, nejčastěji metafyzárně
  projasnění, s expanzí a většinou i arozí kortikalis, někdy se sklerotickým lemem
  někdy ostrůvkovité kalcifikace intraosálně
  téměř vždy parostální složka s typickou denzitou
  na CT i AG zřetelná hypervaskularizace

II. Benigní nádory

  A.Obrovskobuněčný nádor - SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Ložisko projasnění s excentrickou expanzí a ostrým ohraničením
  typicky subartikulárně po zániku epifýz
  destrukce kortikalis
  B.Enchondrom - benigní chondrogenní nádor dřeňové dutiny
  ve věku 10-30 let
  většinou asymptomatické, někdy bolestivé otoky
  často mnohočetné nádory
  lebka není nikdy postižena
  40-50 % v tubulárních kostech ruky, - zde jde o nejčastější nádor, dále dlouhé kosti končetin a žebra
  oválné projasnění v diafýze, v blízkosti epifýz
  ztenčení kortikalis, ta téměř nikdy nepřerušena
  Madelungova deformace - nestejná délka radia a ulny bývá časteji u enchondromatózy
  často kalcifikace v projasnění - obraz mléčného skla
  C.Dezmoplastický fibrom - nitrokostní desmoid - velmi vzácný benigní lokálně agresivní primární kostní nádor
  zvýšená citlivost a pomalu progredující bolesti
  nejčastěji v dlouhých kostech (50 %), v mandibule (26 %), v kosti kyčelní (14 %)
  v 50 % lokální recidivy po odstranění, nutná široká resekce
  mapovité projasnění centrálně metadiafyzárně, někdy i s šířením do epifýzy a subartikulárně s expanzí
  při okraji tenká přechodová zóna, bez sklerózy
  zbytek trámců s tzv. "pseudotrabekulací" je typický nález

III. Nenádorové změny

  A.Aneuryzmatická kostní cysta - nádoru podobná afekce, SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Ložisko projasnění s excentrickou expanzí a ostrým ohraničením
  B.Fibrózní dysplazie - LEBKA / Projasnění s okrajovou sklerozou
  změna tvaru kostí
  často kalcifikace v projasnění - obraz mléčného skla
  C.Pseudotumor při hemofilii - často současná artropatie
  nejčastěji postižena křídla ilických kostí a kosti dolních končetin
  D.Hnědé nádory - jediná známka sekundárního HYPT u 3 % nemocných, častěji jsou však patrny jiné znaky - SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ / Fibroosteoklazie
  nejčastěji v mandibule, pánvi, žebrech, femurech
  E.Hydatidní ložisko

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly